Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 19 din 31-8-2010

ŞEDINŢA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 31 AUGUST 2010

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.1773/2010, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 18 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.171/2010 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

2. Hotărârea nr.172/2010 privind acordarea medaliei ,,Pro Urbe” unui număr de opt persoane pentru activitatea depusă în slujba cetăţenilor.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

3.Hotărârea nr.173/2010 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea premierii elevului Fetoiu Cătălin şi a d-nei prof. Chifor Steluţa de la Şcoala Generală I.G.Duca Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

4.Hotărârea nr. 174/2010 privind aprobarea preţului pentru colectarea şi transportul altor deşeuri decât cele menajere.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

5.Hotărârea nr.175/2010 privind aprobarea preţurilor pentru valorificarea materialelor recuperate ca urmare a derulării investiţiei pentru reabilitarea şi modernizarea arterei principale.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru », 2,,abţineri »(dl. cons. Hortopan, d-na cons. Niţă) şi 1 vot,,împotrivă » (d-na cons. Popescu).
6.Hotărârea nr.176/2010 privind modificarea pct.2 din Anexa 1 la H.C.L. nr.251/2008 privind aprobarea vânzării a trei imobile către chiriaşii care au formulat cerere de cumpărare conform Legii nr.112/1995.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
7.Hotărârea nr.177/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 21 mp. situată în str.Oituz.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

8.Hotărârea nr.178/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în str. Al. Florilor, în suprafaţă de 5,0 mp.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

9.Hotărârea nr.179/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a două parcele de teren în suprafaţă de 24 mp. fiecare, situate în str.1 Decembrie 1918 (în zona bl.59).
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru ». Dl. cons. Drăgoescu nu a votat.

10.Hotărârea nr.180/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 22,0 mp., situată în str. 9 Mai-zona Moll.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

11.Hotărârea nr.181/2010 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 8,0 mp., situat în str. Aviatorilor.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

12. Hotărârea nr.182/2010 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită către Parohia Romano-Catolică Sf. Varvara-Petroşani a unui teren în suprafaţă de 200 mp.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

13. Hotărârea nr.183/2010 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 121 mp. situat în str. Căprioara, nr.7.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

14.Hotărârea nr.184/2010 privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani d-lui prof.univ.dr.ec. Gheorghe Ana.

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru » şi 1,,abţinere »(dl. cons. Muntean Ovidiu).

15. Hotărârea nr.185/2010 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.000 lei în vederea acoperirii unei părţi din cheltuielile generate de editarea şi tipărirea volumului ,,Isus comoara noastră” aparţinând autorului Şimko Nicolae Gabriel.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

16.Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea asocierii Municipiului Petroşani cu S.C. RAMINA EOL VEST S.R.L.,a fost retras de pe ordinea de zi a şedinţei.

17. Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1.144 mp. situat în str. Institutului, nu a întrunit cvorumul de voturi necesar în vederea adoptării.

18.Proiectul de hotărâre privind aprobarea întocmirii Studiului de Fezabilitate şi Proiectului Tehnic pentru reabilitarea, modernizare şi echiparea cu aparatură de specialitate a Spitalului de Urgenţă Petroşani, a fost amânat.

19. Au mai fost prezentate:
-Raportul asupra situaţiei gestionării bunurilor pe anul 2009.

-Raportul delegaţiei participante la Zilele Culturale,,Matei Corvin cel Drept” – Varpalota, în perioada 06-08.08.2010.

– Raportul privind concluziile rezultate în urma efectuării controlului la Primăria Municipiului Petroşani de către Instituţia Prefectului-judeţul Hunedoara.

20. La punctul ,,Diverse”, a fost discutată Nota de fundamentare întocmită de către d-na consilier local Popescu Doina cu privire la revocarea HCL nr.127/2010, pentru aprobarea alocării sumei de 22.000 lei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Valea Jiului” reprezentând cotizaţia aferentă
anului 2010.

Petroşani, 01 septembrie 2010

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed