Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 17 din 5-8-2010

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 5 AUGUST 2010

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.1703/2010, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 15 consilieri în funcţie
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr.163/2010 pentru aprobarea repartizării unor locuinţe sociale din fondul locativ al Municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

2. Hotărârea nr.164/2010 privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Comisia de evaluare a proiectelor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general.
Membrul comisiei a fost ales prin vot secret. Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

3. Hotărârea nr.165/2010 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) nr.506/2010.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru » şi 1 vot,,împotrivă » (d-na consilier Popescu Doina).

4. Hotărârea nr.166/2010 privind aprobarea modificării art.3 al HCL nr.237/2008, privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 12.000 lei în vederea editării şi tipăririi volumelor ,,Infinitul Brâncuşi’’ aparţinând autorului Valeriu Butulescu şi ,,29 noiembrie 1980. E.M.Livezeni-Istoria unei explozii’’, aparţinând autorului Marian Boboc.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

Petroşani, 05 august 2010

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed