Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 17 din 29-9-2009

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2009

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.2419/2009.
La şedinţă au participat un număr de 18 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.217/2009 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 6.000 lei în vederea sărbătoririi,,Zilei Mondiale a Educatorului” , în luna octombrie 2009.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

2.Hotărârea nr.218/2009 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 9.500 lei în vederea sărbătoririi ,, Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice”, în luna octombrie 2009.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 2 ,,abţineri”(d-na consilier Popescu, dl. consilier Hortopan).

3.Hotărârea nr.219/2009 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 100.000 lei în vederea acordării de pachete cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru” şi 1 ,,abţinere” (d-na consilier Popescu)

4.Hotărârea nr.220/2009 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2010 al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani şi al serviciilor publice locale din subordinea acestuia.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

5.Hotărârea nr.221/2009 privind aprobarea Master Plan-ului pentru Valea Jiului.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru” şi 1 ,,abţinere” (d-na consilier Popescu)

6.Hotărârea nr.222/2009 privind aprobarea inventarierii în proprietatea privată a municipiului Petroşani a terenurilor aflate în proprietatea statului, situate în intravilanul localităţii.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

7.Hotărârea nr.223/2009 privind aprobarea completării inventarului domeniului public al municipiului Petroşani aprobat prin H.C.L. nr.59/2001.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

8.Hotărârea nr.224/2009 privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Termoficare S.A. Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

9. Hotărârea nr.225/2009 privind aprobarea înfiinţării postului de administrator public în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

10.Hotărârea nr.226/2009 privind aprobarea listei de priorităţi privind repartizarea de locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

11.Hotărârea nr.227/2009 privind organizarea în perioada 02-04 octombrie 2009 a ,,Zilei Recoltei” în Municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

12.Hotărârea nr.228/2009 privind aprobarea alocării sumei de 120.661,78 lei ce reprezintă contravaloarea serviciului de colectare si transport reziduuri urbane, prestat conform contractului de concesiune nr.13072/04.11.2003 de catre S.C.Gospodarie Prest Com S.A. Petrosani pentru luna august 2009.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

13.Hotărârea nr.229/2009 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a terenului în suprafaţă de 131 mp. situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.90.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

14.Hotărârea nr.230/2009 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 24 mp., situată în str. Nicolae Titulescu.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

15. Hotărârea nr.231/2009 privind aprobarea vânzării imobilului din Petroşani, str. Aradului, nr.11/2, către chiriaşa Muntean Maerana.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

16.Hotărârea nr.232/2009 privind darea în folosinţă gratuită a spaţiului situat în Petroşani, str. Avram Iancu, nr.12, în suprafaţă de 12,24 mp. către Federaţia Naţională a Muncii.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

17.Hotărârea nr.233/2009 privind revocarea H.C.L. nr.99/2007 pentru aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 72,45 mp., notat în CF 2960-Livezeni, situat în str. Viitorului, nr.28/3.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

18.Hotărârea nr.234/2009 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.39/2009 şi a Hotărârii Consiliului Local nr.146/2009.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

19.Hotărârea nr.235/2009 pentru revocarea art.6 şi art.9 din H.C.L. nr.130/2006 privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unor terenuri către tineri pentru construirea de locuinţe proprietate personală.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

20.Hotărârea nr.236/2009 privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă de 65 mp. situat în Petroşani, str.Şt. O. Iosif, bl.1 A, ap.1 revoluţionarului Bejinariu Constantin.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru” şi 1 vot ,,împotrivă” (d-na consilier Popescu)

21.Hotărârea nr.237/2009 privind aprobarea evacuării numitului Şerban Simion şi a familiei sale din locuinţa situată în Petroşani str. Aviatorilor, bl.46, ap.37 pe care o ocupă abuziv.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru” şi 1 vot ,,împotrivă” (d-na consilier Popescu)

22. Hotărârea nr.238/2009 pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 1/2009, privind stabilirea taxei de salubrizare in municipiul Petrosani
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

23. Hotărârea nr.239/2009 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

24.Hotărârea nr.240/2009 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Colegiul Economic ,,Hermes” Petroşani al manifestărilor prilejuite de aniversarea a 60 de ani de la înfiinţare, în perioada 19-23 octombrie 2009.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

25.Hotărârea nr.241/2009 privind luarea unor măsuri în ceea ce priveşte afişajul electoral pe domeniul public sau privat al municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

26. Hotărârea nr.242/2009 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Casa de Cultură a Studenţilor Petroşani a unei expoziţii de artă plastică în luna octombrie 2009.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

27. Proiectul de hotărâre privind aprobarea întocmirii unui Studiu de Fezabilitate pentru reabilitare, modernizare şi achiziţionare echipamente pentru ambulatoriul de specialitate al spitalului, nu a întrunit cvorumul de voturi necesar pentru a putea fi adoptat.

Petrosani, 30 septembrie 2009

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed