Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 17 din 25-6-2013

ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
Şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 25 iunie 2013

Şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 25 iunie 2013, a fost convocată prin Dispoziţia nr.871/2013, emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 17 consilieri locali în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.201/2013 privind aplicarea prevederilor art.3 litera b) din H.C.L 289/2010 modificata si completata prin HCL 232/2011, privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile in vederea realizarii unor obiective de investitii de interes local si/sau asigurarii fondurilor necesare co-finantarii proiectelor care vor fi realizate din fonduri europene.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.202/2013 privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani pentru anul 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.203/2013 privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.204/2013 privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Petroşani şi Asociaţia de Voluntariat „Casa Pollicino” Petroşani”, în vederea depunerii pentru finanţare prin POS DRU DMI 5.1 a proiectului «Ocupabilitate în industria turismului şi ospitalităţii».
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

5.Hotărârea nr.205/2013 privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Petroşani şi Asociaţia de Voluntariat „Casa Pollicino” Petroşani”, în vederea depunerii pentru finanţare prin POS DRU DMI 6.3 a proiectului «L-EGAL – promovarea ocupabilităţii femeilor şi sensibilizarea instituţiilor cu privire la adoptarea perspectivei de gen».
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

6.Hotărârea nr.206/2013 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, cheltuieli aferente lunilor ianuarie 2013-mai 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

7.Hotărârea nr.207/2013 privind privind aprobarea achitării taxelor de racordare la gaze naturale în cuantum de 7.000 lei pentru blocul nr.11 din strada Venus.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

8.Hotărârea nr.208/2013 privind casarea unor mijloace fixe din patrimoniul public al Municipiului Petrosani .
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

9.Hotărârea nr.209/2013 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 35 mp., situată în str. Venus.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

10.Hotărârea nr.210/2013 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 25 mp., situată în str. Slătinioara, în vederea construirii unui garaj.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

11.Hotărârea nr.211/2013 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 26 mp., situat în str. Mihai Viteazu.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

12.Hotărârea nr.212/2013 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 23 mp., situat în str. 9 Mai.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

13.Hotărârea nr.213/2013 privind aprobarea propunerii de trecere a unor terenuri din proprietatea privată a Statului în proprietate particulară.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

14.Hotărârea nr.214/2013 privind aprobarea unui acord de principiu în vederea depunerii pentru finanţare prin POS DRU 2007-2013, Axa 5, DMI 5.1 a proiectului ,,TIC-Tehnologia informaţiei şi comunicării pentru ocuparea forţei de muncă în regiunile Vest şi Centru”.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”şi 3 ,,abţineri” (d-nii cons. Stepan, Butulescu, Munteanu)

15.Hotărârea nr.215/2013 privind aprobarea unui acord de principiu în vederea depunerii pentru finanţare prin POS DRU 2007-2013, Axa 6, DMI 6.3, a proiectului ,,FOR-AS-Formată şi ascultată”.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”şi 4 ,,abţineri” (d-nii cons. Stepan, Butulescu, Drăgoescu, Niţă)

16.Hotărârea nr.216/2013 privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al municipiului Petroşani – Serviciul Public Local de Asistenţă Socială şi Organizaţia CARITAS -Asistenţă socială-Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii ,,Sfânta Varvara” Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

17.Hotărârea nr.217/2013 privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia ,,Proconsulting” a spaţiului situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.90, în suprafaţă de 22,03 mp., pe o perioadă de 1 an.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru” ,1,,abţinere” : dl. cons. Drăgoescu (dl. cons. Cornea nu a votat)

18.Hotărârea nr.218/2013 privind declararea ca vacant a mandatului unui consilier local.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere” (dl. cons. Butulescu).

19.Hotărârea nr.219/2013 privind aprobarea unui acord de principiu Asociaţiei non profit L&C Consulting în vederea depunerii pentru finanţare prin POS DRU 2007-2013, Axa 5, DMI 5.1 a proiectului «Centru de măsuri active integrate din municipiul Petroşani».
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

20.Proiectul de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri a unor persoane fizice şi Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 53 mp., situată în str. Venus, nu au întrunit cvorumul legal pentru a putea fi adoptate.

21. Diverse: Adresa cu nr.10125/2013, înaintată Consiliului Local al municipiului Petroşani de către dl. Suciu Tiberiu Norberth.

Petroşani, 26 iunie 2013

SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed