Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 16 din 4-7-2011

SEDINTA ORDINARA

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 14 IULIE 2011

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.1410/2011, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 18 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.204/2011 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

2.Hotărârea nr.205/2011 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru” şi 1 ,,abţinere”(d-na consilier Popescu)

3.Hotărârea nr.206/2011 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 25.800 lei în vederea organizării seminarului inclus în calendarul evenimentelor proiectului ,,Înfrăţire-Voluntariat-Cooperare” din cadrul Programului ,,Europa pentru Cetăţeni”, Acţiunea 1-Cetăţeni activi pentru Europa, Măsura 1.2 –Reţele de oraşe înfrăţite, la Petroşani ,în perioada 24-26 august 2011.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru” şi 1 ,,abţinere”(d-na consilier Popescu)

4.Hotărârea nr.207/2011 privind privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 100.000 lei ca sprijin financiar pentru construirea unui Paraclis, parte a Complexului bisericesc,,Catedrala Sfântul Prooroc Ilie”.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” , 1 ,,abţinere”(d-na consilier Niţă)şi 1 vot ,,împotrivă”(d-na consilier Popescu)

5.Hotărârea nr.208/2011 privind casarea unor mijloace fixe din patrimoniul public al Municipiului Petrosani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

6.Hotărârea nr.209/2011 privind aprobarea reactualizării listei cuprinzând bunurile mobile şi imobile aferente serviciului public de producţie şi distribuire a energiei termice şi a apei calde menajere concesionat către S.C.Termoficare S.A. Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi
7.Hotărârea nr.210/2011 privind aprobarea achitării taxelor de racordare la gaze naturale în cuantum de 4.000 lei pentru blocurile nr.11 şi 13 din strada Saturn.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

8.Hotărârea nr.211/2011 privind aprobarea propunerii de trecere a unor terenuri din proprietatea privată a Statului în proprietate particulară.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

9.Hotărârea nr.212/2011 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3 mp., situată în str. Gen. Dragalina.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

10.Hotărârea nr.213/2011 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 27 mp., situată în str. Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

11.Hotărârea nr.214/2011 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 141 mp., notat în CF 120 N Petroşani, situat în strada Ecaterina Teodoroiu, nr.23/1.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

12.Hotărârea nr.215/2011 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 69 mp., situat în strada Ecaterina Teodoroiu, nr.23/1.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

13.Hotărârea nr.216/2011 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 145 mp., situat în strada Radu Şapcă, n.9/2.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

14..Hotărârea nr.217/2011 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 142 mp., situat în strada Radu Şapcă, n.9/1.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

15.Hotărârea nr.218/2011 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr.348/2007
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru” şi 1 ,,abţinere”(d-na consilier Popescu)

16.Hotărârea nr.219/2011 pentru aprobarea repartizării unei locuinţe din fondul locativ al Municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi
17.Hotărârea nr.220/2011 privind aprobarea unei restricţii de circulaţie pe strada 1 Decembrie 1918.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru” şi 3 voturi ,,împotrivă”(d-na consilier Niţă, d-na consilier Popescu, dl. consilier Boboc)

18.Hotărârea nr.221/2011 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 600 mp., situat în str. N.Titulescu, în vederea construirii unui ştrand.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru” şi 1 ,,abţinere”(d-na consilier Popescu)

19.Hotărârea nr.222/2011 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 40 mp. situat în str. 1 Decembrie 1918-zona Staţionar autobuz Hermes.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru” şi 3 voturi ,,împotrivă”(d-na consilier Niţă, d-na consilier Popescu, dl. consilier Zvîncă)

20. Hotărârea nr.223/2011 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 240 mp. situat în Petroşani, str. Aviatorilor, f.nr.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

21. Hotărârea nr.224/2011 privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani la 30.06.2011.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

22.Hotărârea nr.225/2011 privind aprobarea executiei Bugetului Imprumuturilor Externe si Interne al Municipiului Petrosani la 30.06.2011.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

23.Raport statistic privind activitatea SPLAS în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap grav, pe semestrul I 2011.
24.Raportul privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul II 2011
25.Raportul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Petroşani, pe semestrul I 2011.
26.Raport privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul I 2011.

Petroşani, 15 iulie 2011

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed