Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 16 din 29-7-2010

ŞEDINŢEI ORDINARE

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 29 IULIE 2010

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr. 1591/2010, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 14 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.153/2010 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani pe anul 2010.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

2.Hotărârea nr.154/2010 privind aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale la manifestarea „Regele Matei Corvin cel Drept” în localitatea Varpalota, Ungaria, în perioada 06 – 08.08.2010.
Membrii delegaţiei au fost aleşi prin vot secret. Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

3.Hotărârea nr.155/2010 privind alocarea din bugetul local a sumei de 9.400 lei în vederea organizării unui seminar în perioada 22 – 25.09.2010 în cadrul proiectului „Promovarea integrării persoanelor cu dizabilităţi”.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

4. Hotărârea nr.156/2010 privind alocarea din bugetul local a echivalentului în RON a sumei de 2000 USD pentru cofinanţarea proiectului „Instituţional and Social Development/Dezvoltare Instituţională şi Socială” şi aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Local al municipiului Petroşani şi Asociaţia Thumende Valea Jiului.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

5.Hotărârea nr.157/2010 privind aprobarea sumei de 109.527,33 lei ce reprezintă contravaloarea serviciului de colectare şi transport reziduuri urbane, prestat conform contractului de concesiune nr.13072/04.11.2003 de către S.C.Gospodărie Prest Com S.A. Petroşani pentru luna iunie 2010.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”(d-na consilier Macavei V. nu a votat).

6.Hotărârea nr.158/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului – spaţiu în suprafaţă de 10,85 mp, situat în incinta Spitalului de Urgenţă Petroşani, strada 1.Decembrie.1918, nr.137A.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

7.Hotărârea nr.159/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3,78 mp, situată în strada Saturn.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

8.Hotărârea nr.160/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3,78 mp situată în strada Venus.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

9.Hotărârea nr.161/2010 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) nr.48/09 în vederea EXTINDERII SPAŢIULUI COMERCIAL situat în strada Avram Iancu, bloc 13, apt.2 – parter şi concesionarea prin negociere directă a terenului aferent în suprafaţă de 35 mp.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere” (d-na consilier Popescu Doina).

10.Hotărârea nr.162/2010 privind aprobarea trecerii terenului în suprafaţă de 300 mp situat în Petroşani, în zona intersecţiei dintre DN66 şi strada Mihai Viteazu din domeniul public al municipiului Petroşani în domeniu public al statului.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

11.Raport statistic privind activitatea S.P.L.A.S. în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2010.

12. Raportul privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul II 2010.

13.La punctul ,,Diverse” a fost luată în discuţie adresa cu nr.11711/2010, înaintată Consiliului Local de către d-na Petrişoru Iuliana.

Petroşani, 30.07.2010

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed