Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 16 din 26-6-2014

ŞEDINŢA ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
PETROŞANI DIN DATA DE 26 IUNIE 2014

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr. 857/2014, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 18 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr. 182/2014 privind declararea ca vacant a mandatului unui consilier local.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr. 183/2014, privind validarea domnului CIUICĂ PETRIŞOR în funcţia de consilier local.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere” (d-na cons. Niţă)

3.Hotărârea nr. 184/2014 privind validarea domnului BLAG DANIEL CANTEMIR
în funcţia de consilier local.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr. 185/2014 privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

5.Hotărârea nr. 186/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.500 lei în vederea acoperirii unei părţi din cheltuielile necesare tipăririi volumului ,,Album de goblenuri” aparţinând autorilor Ionuţ şi Gheorghe Gabroveanu.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

6. Hotărârea nr. 187/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 9.000 lei în vederea asigurării unei părţi din cheltuielile necesare participării domnului Iancu Avram Marius la cursa de traversare înot a Canalului Mânecii, în perioada 01-08.08.2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere” (dl. cons. Drăgoescu)

7.Hotărârea nr. 188/2014 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, cheltuieli aferente lunilor martie-mai 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

8.Hotărârea nr. 189/2014 privind aprobarea demarării procedurii de atribuire a 26 de autorizaţii taxi vacante.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

9.Hotărârea nr. 190/2014 pentru modificarea prevederilor art.71, alin.3 din HCL nr.18/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

10. Hotărârea nr. 191/2014 pentru modificarea şi completarea art.19, alin.1, pct.B, lit.,,c” din Anexa nr.1 la HCL nr.85/2011
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

11.Hotărârea nr. 192/2014 pentru completarea articolului 1, alin.1 al Hotararii Consiliului Local nr.169/2009 privind aprobarea gestiunii directe si darea in administrare a serviciului public de salubrizare catre Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petrosani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

12.Hotărârea nr. 193/2014 pentru aprobarea metodologiei pentru efectuarea unor activitati gospodaresti de catre persoanele beneficiare de serviciile cantinei de ajutor social..
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

13. Hotărârea nr. 194/2014 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.11816/2013 încheiat cu Asociaţia Proconsulting, cu 5 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”(dl. cons. Cornea nu a votat)

14. Hotărârea nr. 195/2014 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.15492/2007 încheiat cu Asociaţia ,,Femei pentru Democraţie”, cu 3 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

15.Hotărârea nr. 196/2014 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.93/7/2000, încheiat cu dl. Pop Constantin.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

16.Hotărârea nr. 197/2014 privind casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul Serviciului Public Administraţia Pieţelor.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

17. Hotărârea nr. 198/2014 privind aprobarea trecerii imobilului – construcţie in suprafata de 54 mp., situat în str. N.Titulescu (P.T. Nr.9 B) din domeniul public al municipiului Petrosani in domeniul privat al acestuia.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

18. Hotărârea nr. 199/2014privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 2481 mp. situat în str. Cuza Vodă, nr.23, câtre S.C.Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

19.Hotărârea nr. 200/2014 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 5 mp. situat în str. Independenţei, bl.2, ap.2 către S.C.KSTREM S.R.L. Lupeni.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

20.Hotărârea nr. 201/2014 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unei parcele de teren în suprafaţă de 21 mp., situată în str. N.Bălcescu – Piaţa Centrală, către d-na Stoica Mona Lisa.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

21. Hotărârea nr. 202/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 31mp. situată în str. Venus.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

22.Hotărârea nr. 203/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 30 mp. situată în Masivul Parâng.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

23.Hotărârea nr. 204/2014 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 42 mp. situat în strada 1 Decembrie 1918, zona blocului nr.120.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

24. Hotărârea nr. 205/2014 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 24 mp. situat în strada Aviatorilor.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

25. Hotărârea nr. 206/2014 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 24 mp. situat în strada Aviatorilor.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

26. Hotărârea nr. 207/2014 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 28 mp. situat în strada Nicolae Bălcescu.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

27.Hotărârea nr. 208/2014 privind aprobarea vânzării prin licitatie publica a terenului in suprafata de 136 mp. situat in str. Micu Klein, nr.52/1.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

28. Hotărârea nr. 209/2014 privind aprobarea vânzării prin licitatie publica a terenului in suprafata de 401 mp. situat in str. General Vasile Milea, nr.36/1.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

29. Hotărârea nr. 210/2014 privind înlocuirea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Urgenţă Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”. Reprezentanţii au fost aleşi prin vot secret

30. Proiectele de hotarare:
-privind aprobarea concesionării prin negociere directă a trei parcele de teren cu suprafeţele de 29 mp., 41 mp. şi 25 mp. situate în str. 1 Decembrie 1918, bl.74, sc.2, parter,
– privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 380 mp.,situată în str. Avram Iancu, zona fostului ,,Cinematograf Parângul”
– privind casarea unor materiale de natura obiectelor de inventar şi mijloace fixe din patrimoniul privat al Municipiului Petrosani aflate în administrarea Spitalului de Urgenţă Petroşani, au fost amânate

31.Proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Sindicatul Vulturul Negru a spaţiului situat în str.Avram Iancu, nr.12, în suprafaţă de 17,80 mp., pe o perioadă de 3 ani, nu a întrunit cvorumul legal pentru a putea fi adoptat.

32. La punctul Diverse :
-Adresa nr.8705/92/2014 înaintată Consiliului Local de către preotul Pogan Dorel
-Adresa nr.10696/2014 înaintată Consiliului Local de către d-na Macavei Viorica

Petroşani, 26.06.2014

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed