Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 16 din 11-9-2009

şEDINŢA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR
MINUTA
şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Petroşani din data de 11 septembrie 2009

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani afost convocată prin Dispoziţia nr.2284/2009 emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 17 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.212/2009 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani pe anul 2009.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 1 vot ,,împotrivă”
(d-na consilier Popescu Doina).

2. Hotărârea nr.213/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

3.Hotărârea nr.214/2009 privind aprobarea structurii pe specialităţi a membrilor Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor de repartizare de locuinţe pentru tineri.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

4.Hotărârea nr.215/2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent investiţiei „Reparaţii capitale la imobilul situat în strada Tudor Vladimirescu, f.n.”
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 1 ,,abţinere” (d-na consilier Popescu Doina).

5.Hotărârea nr.216/2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajare parcări în municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

6. La puncul ,,Diverse” au fost luate în discuţie:
-Adresa nr.11797/2009, înaintată de către Consiliul Judeţean tuturor primăriilor din Valea Jiului.
-Adresa nr.12455/2009, înaintată de către Ministerul Turismului.
-Informarea Serviciului Public de Admnistrare a Domeniului Public şi Privat cu privire la şedinţa Comisiei de fond locativ din data de 01.09.2009.

Petroşani, 11 septembrie 2009

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed