Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 15 din 29-6-2010

ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Petroşani din data de 29 iunie 2010

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr. 1362/2010, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 17 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.132/2010 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi
2. Hotărârea nr.133/2010 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 350 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator al manifestărilor dedicate sărbătoririi a 40 de ani de activitate a Secţiei de Numismatică Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

3. Hotărârea nr.134/2010 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 lei în vederea premierii scriitorului Valeriu Butulescu pentru rezultatele obţinute pe plan naţional ca dramaturg în 2009: Premiul I la Festivalul Comediei Româneşti, nominalizarea pentru cea mai bună piesă a anului la Gala Premiilor UNITER, Premiul Uniunii Scriitorilor din România (Filiala Sibiu) pentru creaţie dramatică originală .
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru » şi 1,,abţinere »(d-na consilier Popescu Doina).

4. Hotărârea nr.135/2010 privind aprobarea alocării din bugetul local a cotizaţiei pe anul 2010 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

5. Hotărârea nr.136/2010 privind darea în folosinţă gratuită a spaţiului situat în Petroşani str. 1 Decembrie 1918, bl.59 în suprafaţă de 81,09 mp. către Asociaţia ,,Centrul de zi pentru persoane cu dizabilităţi” Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

6.Hotărârea nr.137/2010 pentru aprobarea listei de prioritati privind repartizarea de locuinte sociale şi din fondul locativ al municipiului Petrosani, administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

7. Hotărârea nr.138/2010 privind aprobarea repartizării unor locuinţe sociale şi a unor schimburi de locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani, administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

8. Hotărârea nr.139/2010 privind aprobarea evacuării numitei Petrişoru Maria Iuliana şi a familiei sale din locuinţa situată în Petroşani str. Şt. O. Iosif, bl. 1A, ap .1, pe care o ocupă abuziv, ca urmare a repartiţiei din str. T.Vladimirescu, nr.16,ap.22.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru » 1,,abţinere »(d-na consilier Niţă) şi 4 voturi,,împotrivă »(d-na consilier Popescu D, dl. consilier Hortopan, dl. consilier Humel, dl. consilier Boboc).

9. Hotărârea nr.140/2010 privind modificarea art.2 al H.C.L. nr.236/2009.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru » 1,,abţinere »(dl. consilier Boboc) şi 1 vot,,împotrivă »(d-na consilier Popescu D.)

10. Hotărârea nr.141/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 15 mp., situată în str. Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

11. Hotărârea nr.142/2010 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 30 mp., situat în str. Aviatorilor.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

12. Hotărârea nr.143/2010 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 140 mp. situat în str. Radu Şapcă, nr.42/2.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

13. Hotărârea nr.144/2010 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 228 mp. notat în CF 61364 Petroşani situat în str. Funicularului, nr.8.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

14. Hotărârea nr.145/2010 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 121 mp. notat în CF 60546 Petroşani situat în str. Bucegi, nr.20/1.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

15. Hotărârea nr.146/2010 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 135 mp. situat în str. Jiului, nr.9/1.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

16. Hotărârea nr.147/2010 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului ,,Crescătorie de porci” situat în str. Dacia, fără număr.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

17. Hotărârea nr.148/2010 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 375 mp. situat în str. N.Bălcescu nr.2 şi a terenului în suprafaţă de 1256 mp. situat în str. Lunca nr.100.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

18.Hotărârea nr.149/2010 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 13072/ 04.11.2003 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Petroşani şi S.C. Gospodărie Prest Com S.A. Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru »(D-na consilier Macavei nu a votat).

19. Hotărârea nr.150/2010 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Urgenţă Petroşani
Membrii în Consiliul de Administraţie au fost aleşi prin vot secret. Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru » şi 1,,abţinere »(d-na consilier Popescu D.).

20.Hotărârea nr.151/2010 privind aprobarea cotei de combustibil pentru autoturismele care deservesc Primăria Municipiului Petroşani, Direcţia Poliţie Comunitară, S.P.A.D.P.P. şi Salvamont.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

21. Hotărârea nr.152/2010 privind aprobarea propunerii de trecere a unor terenuri din proprietatea Municipiului Petroşani în proprietate particulară.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

22. Proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani domnului Bârlida Mucenic Dumitru, a fost retras de pe ordinea de zi a şedinţei.
23. La punctul,,Diverse » au fost luate în discuţie :
-Adresa cu nr.10420/2010, înaintată Consiliului Local de către d-na Petrişoru Iuliana ;
-Adresa cu nr. 10685/157/2010, înaintată Consiliului Local de către Asociaţia de proprietari 3B, str. Păcii.
Petroşani, 30 iunie 2010
SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed