Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 15 din 27-8-2009

ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

M I N U T A
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 27.AUGUST.2009

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani din data de 27 august 2009, a fost convocata prin Dispoziţia nr.2104/2009, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbatute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.197/2009 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani pe anul 2009.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” şi 1 abţinere (d-na cons.Popescu)

2.Hotărârea nr.198/2009 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.247/2007.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

3.Hotărârea nr. 199/2009 privind alocarea de fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult.
Hotărârea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

4.Hotărârea nr.200/2009 privind modificarea componenţei comisiilor de buget şi cultură al Consiliului Local al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

5.Hotărârea nr.201/2009 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului public local de asistenţă socială.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” şi o abţinere (d-na cons.Popescu)

6.Hotărârea nr.202/2009 privind avizarea „Procedurii de stabilire şi facturare a consumului de energie termică pentru consumatorii finali”, elaborată de S.C. Termoficare S.A. Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

7.Hotărârea nr.203/2009 privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. GOSPODĂRIE PREST COM S.A. Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” 2 voturi împotrivă (dl.cons. Boboc si dl.cons.Hortopan) şi 1 abţinere (dl.cons.Rus Ioan).

8.Hotărârea nr.204/2009 privind aprobarea propunerii de trecere a unor terenuri din proprietatea Municipiului Petroşani în proprietate particulară.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

9.Hotărârea nr.205/2009 privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 11,25 mp notată în CF nr.359N, nr.topo 2082 către S.C. E-ON GAZ DISTRIBUŢIE S.A.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

10.Hotărârea nr.206/2009 privind aprobarea închirierii prin negociere directă a terenului cu suprafaţa de 14,75 mp aferent extinderii unui chiosc situat în strada 1 Decembrie 1918 – zona Staţionar Poşta.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru” şi 2 abţineri (dl.cons.Boboc şi d-na cons.Popescu).

11.Hotărârea nr.207/2009 privind modificarea HCL nr.115/2009, privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a trei parcele de teren în suprafaţă de 31 mp, 28 mp şi 30 mp, situate în strada Ge.V.Milea.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

12.Hotărârea nr.208/2009 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 87 mp situat în strada 1 Decembrie 1918.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

13.Hotărârea nr.209/2009 privind aprobarea alocării sumei de 112.436,89lei ce reprezintă contravaloarea serviciului de colectare şi transport reziduuri urbane, prestat conform contractului de concesiune nr.13072/04.11.2003 de către S.C.Gospodărie Prest Com SA Petroşani pentru luna iulie 2009.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

14.Hotărârea nr.210/2009 privind conferirea post-mortem a titlului de „cetăţean de onoare” al Municipiului Petroşani domnului Ion Dezideriu Sârbu.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

15. Hotărârea nr.211/2009 privind conferirea post-mortem a titlului de „cetăţean de onoare” al Municipiului Petroşani domnului Ladislau Schmidt.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitaţie a spaţiului în suprafaţă de 65 mp. Situate în Petroşani, strada St.O.Iosif, bloc 1A, apt.1 revoluţionarului Bejenariu Constantin – nu a întrunit cvorumul necesar adoptării.

Proiectele de hotărâre:
– privind conferirea post-mortem a titlului de “Cetăţean de onoare” al Municipiului Petroşani doamnei Tatiana Stepa;
– privind acordarea medaliei “PRO URBE” unui număr de 16 persoane pentru activitatea depusă în slujba mineritului,
au fost amânate.
19.La DIVERSE, au fost discutate :
-Cererea nr.10362/2009, înaintată de către S.C. TERMOFICARE S.A. Petroşani;
-Cererea nr.12.207/2009, înanintată de Fundaţia “George Becali”;
-Cererea nr.12.330/2009 înaintată de Curcă Izabela “Jasmine”;
-Nota de fundamentare cu privire la întocmirea unui Studiu de fezabilitate privind reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea cu aparatură a ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Urgenţă Petroşani, întocmită de doamna consilier Popescu Doina ;
-Raportul Biroului Integrare Europeană, Programe de Asistenţă Financiară Externă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani cu privire la întocmirea unui Studiu de fezabilitate privind reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea cu aparatură a ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Urgenţă Petroşani.

Petroşani, 27.august.2009

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed