Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 14 din 24-5-2012

ŞEDINŢA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 24 MAI 2012

MINUTA

Şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 24 mai 2012

Şedinţa ordinară a Consiliului Local a fost convocată prin Dispoziţia nr.591/2012,emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.152/2012 privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

2.Hotărârea nr.153/2012 privind aprobarea taxei hoteliere în Municipiul Petroşani pentru anul 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

3. Hotărârea nr.154/2012 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, cheltuieli aferente lunilor februarie- aprilie 2012.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

4.Hotărârea nr.155/2012 privind aprobarea achitării taxelor de branşament la energie electrică în cuantum de 1.722,18 lei pentru locuinţa proprietate privată a municipiului Petroşani situată în str. Saturn,bl.2, ap.80.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

5.Hotărârea nr.156/2012 privind evaluarea rezultatelor proiectului ,,Înfrăţire-Voluntariat-Cooperare” din cadrul programului ,,Europa pentru cetăţeni”.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

6.Hotărârea nr.157/2012 privind distribuirea pe bază de reciprocitate a publicaţiilor turistice ale municipiului Petroşani şi oraşului Várpalota.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

7.Hotărârea nr.158/2012 privind extinderea programului comun de schimb de experienţă între funcţionarii publici şi personalul instituţiilor publice din subordinea Primarului şi a Consiliului Local din Municipiul Petroşani şi instituţii similare subordonate Primarului şi Consiliului Local din oraşul Várpalota – Ungaria.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

8.Hotărârea nr.159/2012 privind evaluarea programului comun de colaborare Petroşani-Várpalota pe anul 2012.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

9.Hotărârea nr.160/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren, în suprafaţă de 380 mp. situată în vecinătatea sediului Insemex.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere”(d-na cons. Popescu) Dl. cons. Lupu nu a votat.

10.Hotărârea nr.161/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 1633 mp., situată în str. Griviţa Roşie.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”, 1,,abţinere”(d-na cons. Macavei)şi 1 vot ,,împotrivă” (d-na cons. Popescu)

11.Hotărârea nr.162/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 25 mp., situată în str. Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere”(d-na cons. Macavei)

12.Hotărârea nr.163/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 10 mp., situată în str. Aviatorilor.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere”(d-na cons. Macavei)

13.Hotărârea nr.164/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 6,6 mp., situată în str. Gen. V. Milea.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere”(d-na cons. Macavei)

14.Hotărârea nr.1652012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 135,00 mp., situată în Masivul Parâng, în vederea construirii unei case de vacanţă.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

15.Hotărârea nr.166/2012 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unei a unei parcele de teren în suprafaţă de 10,2 mp., situată în str. Al. Florilor, în vederea extinderii garajului existent.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

16.Hotărârea nr.167/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 20 mp., situat în strada Gen. Vasile Milea.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

17.Hotărârea nr.168/2012 privind aprobarea vânzării terenului in suprafata de 70 mp., notat în CF 60082 Petroşani, situat în strada Nicolae Bălcescu.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere”(d-na cons. Macavei)

18.Hotărârea nr.169/2012 privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 72 mp., notat în CF 62762 Petroşani, situat în strada Horia, bl.63 C, sc.2, ap.11.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere”(d-na cons. Macavei)

19..Hotărârea nr.170/2012 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1144 mp., situat în strada Institutului, f.n.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 3,,abţineri”(d-na cons. Macavei, Popescu, Niţă))

20.Hotărârea nr.171/2012 privind aprobarea propunerii de trecere a unor terenuri din proprietatea privată a Statului în proprietate particulară.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere”(d-na cons. Macavei)

21.Hotărârea nr.172/2012 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 9.145 lei în vederea achiziţionării de uniforme membrilor fanfarei de tineret din municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru” şi 2,,abţineri”(d-na cons. Macavei, Dura)

22. Hotărarea nr.173/2012 privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr.3919/2010 încheiat cu ASOCIAŢIA,, BUJOR DE MUNTE PETROŞANI 2009” .
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere”(d-na cons. Macavei)

23. Hotărârea nr.174/2012 privind casarea imobilului ,,Cabana Brădet” ce aparţine domeniului privat al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere”(d-na cons. Macavei)
24.Hotărârea nr.175/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei părţi din imobilul ,,Punct termic nr.5”, în suprafaţă de 348 mp., situat în str. Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere”(d-na cons. Macavei)

25.Hotărârea nr.176/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a două parcele de teren în suprafaţă de 24 mp. fiecare, situate în str. Aviatorilor.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1,,împotrivă”(d-na cons. Popescu)

Petroşani,25 mai 2012

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed