Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 13 din 30-7-2009

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 30 IULIE 2009

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 30 IULIE 2009

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani din data de 30 iulie 2009, a fost convocată prin Dispoziţia nr. 1857 /2009, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 16 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.183/2009 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

2.Hotărârea nr.184/2009 pentru modificarea HCL nr. 111/2002 privind înfiinţarea şi condiţiile acordării medaliei,,Pro Urbe” şi a Anexei la HCL nr.129/2002 privind aprobarea regulamentului referitor la procedura de acordare a medaliei ,,Pro Urbe” a municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

3.Hotărârea nr.185/2009 privind acordarea medaliei ,,Pro Urbe” unui număr de 17 persoane pentru activitatea depusă în slujba mineritului.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

4.Hotărârea nr.186/2009 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

5.Hotărârea nr.187/2009 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

6.Hotărârea nr.188/2009 privind aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr.170/2009 privind înfiinţarea clubului sportiv de drept public „Club Sportiv Municipal Petrosani”.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru » şi 1 ,,abţinere »(d-na consilier Popescu Doina).

7.Hotărârea nr.189/2009 privind aprobarea atribuirii autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi acordate în urma procedurii de atribuire în gestiune delegată.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

8.Hotărârea nr.190/2009 privind aprobarea alocării sumei de 101.056,46 lei, ce reprezintă contravaloarea serviciului de colectare si transport reziduuri urbane, prestat conform contractului de concesiune nr.13072/04.11.2003 de catre S.C.Gospodarie Prest Com S.A. Petrosani, pentru luna iunie 2009.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru »(d-na consiler Macavei V. nu a votat).

9.Hotărârea nr.191/2009 privind aprobarea propunerii de trecere a unor terenuri din proprietatea Municipiului Petroşani în proprietate particulară.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

10. Hotărârea nr.192/2009 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 43 mp. situat în str. Micu Klein nr.32/2.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

11.Hotărârea nr.193/2009 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a trei parcele de teren cu suprafeţele de 36 mp., 46 mp. şi 38 mp. situate în str. Ecaterina Teodoroiu, nr.11/1.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

12.Hotărârea nr.194/2009 pentru modificarea art.1 şi art.4 din HCL nr.99/2007 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 72,45 mp. situat în str. Viitorului nr.28/3.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

13.Hotărârea nr.195/2009 privind aprobarea vânzării imobilului situat în str. Aurel Vlaicu, nr.18, ap.2 către chiriaşul Parnescu Avram care a formulat cerere de cumpărare conform Legii nr.112/1995 .
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

14.Hotărârea nr.196/2009 privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani domnului Ion Popescu, preşedintele Confederaţiei Naţionale Sindicale ,,Meridian”.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru » şi 1 ,,abţinere” ( dl. consilier Drăgoescu).

15. Proiectele de hotărâri :
-privind conferirea post-mortem a titlului de ,,Cetăţean de onoare « al Municipiului Petroşani domnului Ion Desideriu Sîrbu ;
– privind conferirea post-mortem a titlului de ,,Cetăţean de onoare » al Municipiului Petroşani domnului Ladislau Schmidt ;
– privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 87 mp. situat în str. 1 Decembrie 1918, au fost amânate.

15.Diverse: adresa cu nr. 10501/2009 înaintată Consiliului Local de către Spitalul de Urgenţă Petroşani.

Petrosani, 31 iulie 2009

SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed