Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 13 din 2-6-2014

ŞEDINŢA EXTRAORDINARA

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
PETROŞANI DIN DATA DE 2 IUNIE 2014

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.729 /2014, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 17 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.172/2014 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere” (dl. consilier Pascu)

2.Hotărârea nr.173/2014 pentru modificarea şi completarea art.4 alin.2 al HCL nr.275/2013 privind delegarea gestiunii serviciului public de furnizare a energiei termice în sistem centralizat prin licitaţie publică deschisă.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.174/2014 pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Adunarea Generală a Acţionarilor a A.D.I. Termoficare Valea Jiului.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”; reprezentantul a fost ales prin vot secret

Petroşani, 2 iunie 2014

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed