Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 13 din 10-6-2011

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 9 IUNIE 2011

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.1251/2011, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 16 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.167/2011 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere”(d-na consilier Popescu)
2.Hotărârea nr.168/2011 privind aprobarea modificării contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Petroşani pentru derularea proiectului ,,Jocuri pentru toţi”.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere”(d-na consilier Popescu)

3.Hotărârea nr.169/2011 privind privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia ,,OXIGEN” a imobilului clădire ,,Sediu administrativ EPP” din str. Câmpului pe o perioadă de 25 de ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”, 1 ,,abţinere”(d-na consilier Niţă) şi 1,,împotrivă”(d-na consilier Popescu)

4.Hotărârea nr.170/2011 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a suprafeţei de 13,44 mp. situată în incinta Spitalului de Urgenţă Petroşani str. 1 Decembrie 1918, nr.137 A.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

5.Hotărârea nr.171/2011 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a suprafeţei de 17 mp. situată în incinta Spitalului de Urgenţă Petroşani str. 1 Decembrie 1918, nr.137 A.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

6.Hotărârea nr.172/2011 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a opt suprafeţe de 1 mp. fiecare situate în incinta Spitalului de Urgenţă Petroşani str. 1 Decembrie 1918, nr.137 A
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
7.Hotărârea nr.173/2011 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 44 mp., sitută în str. Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere”(d-na consilier Niţă)

8.Hotărârea nr.174/2011 privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Comisia de evaluare a proiectelor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general
Hotărârea a fost adoptată prin vot secret, cu unanimitate de voturi.

9. Hotărârea nr.175/2011 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Petroşani şi Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” – structura ,,Avram Stanca” pentru participarea la programul interactiv CSR intitulat ,,Ţara lui Andrei” finanţat de către PETROM în vederea implementării proiectului ,,Şcoala – a doua familie”.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Petroşani,10 iunie 2011

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed