Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 12 din 27-5-2010

ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 27 MAI 2010

Şedinţa ordinară a Consiliului Local a fost convocată prin Dispoziţia nr.1151/2010, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 17 consilieri în funcţie.
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr. 106/2010 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

2.Hotărârea nr.107/2010 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 6.000 lei în vederea organizării unei festivităţi dedicate premierii cuplurilor care aniversează în acest an 50 de ani de căsnicie.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

3. Hotărârea nr.108/2010 privind aprobarea statului de funcţii şi structurii de personal a Serviciului public local de asistenţă socială.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

4.Hotărârea nr.109/2010 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de co-partener alături de Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” Hunedoara-Deva la Programul „Biblionet- lumea in biblioteca mea”.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

5.Hotărârea nr.110/2010 privind aprobarea taxei hoteliere în Municipiul Petroşani pentru anul 2011.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru » şi 1,,abţinere »(dl. consilier Hortopan).

6. Hotărârea nr.111/2010 pentru completarea H.C.L. nr. 289/2009, privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru » şi 1,,abţinere »(d-na consilier Popescu).

7.Hotărârea nr.112/2010 pentru completarea Anexei 1 la HCL 170/2009 privind aprobarea înfiinţării clubului sportiv de drept public „Club Sportiv Municipal Petroşani”.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru » şi 1,,abţinere »(d-na consilier Popescu).

8. Hotărârea nr.113/2010 privind aprobarea reîncadrării unor imobile din zona C în zona D a municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

9. Hotărârea nr.114/2010 pentru aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 71 mp. situat în str. Aviatorilor.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

10. Hotărârea nr.115/2010 pentru aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 9 mp., situată în str. Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru ».(D-na consilier Niţă nu a votat).

11.Hotărârea nr.116/2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a fostului cinematograf ,,Victoria”.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru » şi 3,,abţineri »( domnii consilieri Humel, Boboc, Popescu D.)

12. Hotărârea nr.117/2010 pentru aprobarea închirierii directe a terenurilor din domeniul public sau privat al Municipiului Petroşani, pe care se amenajează copertine.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

13. Hotărârea nr.118/2010 pentru aprobarea arendării unor trupuri de păşune, proprietatea privată a Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

14. Hotărârea nr.119/2010 pentru aprobarea completării şi modificării inventarului domeniului public al municipiului Petroşani aprobat prin HCL nr.59/2001.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

15. Hotărârea nr.120/2010 privind casarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

16. Hotărârea nr.121/2010 pentru revocarea H.C.L. 82/2010 şi a H.C.L. 102/201
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru », 3 ,,abţineri »(domnii consilieri Hortopan, Boboc, Pop) şi 1 vot,,împotrivă »(d-na cons. Popescu).

17. Hotărârea nr.122/2010 pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.55/2001 privind majorarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparţinând patrimoniului public şi privat al municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

18.Hotărârea nr.123/2010 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 525 mp. situat în str.Poligonului, nr.6.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

19.Hotărârea nr.124/2010 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului-spaţiu administrativ situat în str. Aviatorilor-fost P.T. nr.1.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

20.Hotărârea nr.125/2010 privind aprobarea organizării Târgului auto în Municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

21. Hotărârea nr.126/2010 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere cu S.C. RCS & RDS S.A. Bucureşti
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru », 2 ,,abţineri » (d-na cons. Niţă, dl. Cons. Hortopan) şi 1 vot ,,împotrivă »(d-na cons. Popescu D.).

22.Hotărârea nr.127/2010 privind aprobarea alocării sumei de 22.000 lei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI’’ reprezentând cotizaţia aferentă anului 2010.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru » şi 1 vot ,,împotrivă » (d-na cons. Popescu ».

23.Hotărârea nr.128/2010 privind suplimentarea sumei aprobate prin H.C.L. nr.89/2010 cu suma de 500 lei în vederea organizării unor manifestări dedicate sărbătoririi Zilei Internaţionale a Copilului.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

24.Diverse

Petroşani, 27 mai 2010

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed