Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 11 din 19-5-2014

ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
PETROŞANI DIN DATA DE 19 MAI 2014

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr. 644/2014, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 17 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr. 148/2014 privind declararea ca vacant a mandatului unui consilier local.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.149/2014 privind aplicarea prevederilor art.3 litera b) din HCL 289/2010 modificată şi completată prin HCL 232/2011, privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local şi/sau asigurării fondurilor necesare co-finanţării proiectelor care vor fi realizate din fonduri europene.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.150 /2014 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.151/2014 privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2014 al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

5.Hotărârea nr.152/2014 privind aprobarea organizării manifestărilor dedicate ,, Zilelor Municipiului Petroşani”, ediţia a XIII-a în perioada 29.05.- 01.06.2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”
6.Hotărârea nr.153/2014 privind acordarea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ unor veterani de război din Municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”
7.Hotărârea nr.154/2014 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”
8.Hotărârea nr.155/2014 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

9. Hotărârea nr.156/2014 privind aprobarea reglementării transportului public de persoane şi bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

10.Hotărârea nr.157/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii,,Reabilitare reţele termice şi A.C.M. Spitalul de Urgenţă Petroşani”.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

11.Hotărârea nr.158 /2014 privind modificarea poziţiei 472 din inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Petroşani aprobat prin HCL nr.89/1999.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

12.Hotărârea nr.159/2014 privind casarea unor materiale de natura obiectelor de inventar, respectiv scoaterea din evidenta contabila a unor imobilizari necorporale din patrimoniul privat al Municipiului Petrosani .
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

13.Hotărârea nr.160/2014 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.15/2005 încheiat cu S.C. Asonya Exicom S.R.L.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

14.Hotărârea nr. 161/2014 privind aprobarea trecerii imobilului – teren în suprafaţă de 30 mp., notat în CF 968 Livezeni, nr.topo 4784/1, 4785/1/10/2/2/P/10 din domeniul public al municipiului Petroşani în domeniul privat al acestuia.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

15.Hotărârea nr.162/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 6 mp. situată în str. Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

16.Hotărârea nr.163/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3 mp. situată în str. Saturn.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

17.Hotărârea nr.164/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 1,20 mp. situată în str. 1 Decembrie 1918, zona bl.71, în vederea amplasării unui panou publicitar.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru” şi 1,,abţinere” (dl. consilier Cornea)

18.Hotărârea nr.165/2014 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 546 mp., situat în strada Ştefan cel Mare, nr.33.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”(d-ra consilier Grigoriu nu a votat)

19.Hotărârea nr.166/2014 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 110 mp., situat în strada Ştefan cel Mare, nr.3 A.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

20.Hotărârea nr.167/2014 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 170 mp., situat în strada Ştefan cel Mare, nr.3 A.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

21. Hotărârea nr.168/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 lei în vederea participării elevului Prcsina Fabiani Gabriel Andrei şi a profesorului coordonator Adina Stan la concursul internaţional de pian ce va avea loc în perioada 11-15 iunie la Milano, Italia.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

22. Hotărârea nr.169/2014 privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publică a unei parcele de teren in suprafata de 21 mp. situata in str. Nicolae Balcescu-Piata Centrală.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

23. Hotărârea nr.170/2014 pentru modificarea HCL nr.52/2014, privind aprobarea destinatiei suprafetei de 60 mp. teren proprietate publica a municipiului Petrosani si aflat in administrarea Spitalului de Urgenta Petrosani pentru proiectul „Neutralizarea deseurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca”.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

Petroşani, 20 mai 2014

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed