Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 11 din 14-5-2010

ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 14 MAI 2010

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani din data de 14.05.2010, a fost convocată prin Dispoziţia nr.1068/2010, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 15 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr.100/2010 privind aprobarea preluării unui imobil reprezentând sediu administrativ aparţinând S.C. Termoficare S.A. Petroşani în domeniul public al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

2. Hotărârea nr.101/2010 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Petroşani în domeniul privat al acestuia a Punctului Termic nr.1A.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

3. Hotărârea nr.102/2010 pentru revocarea H.C.L. nr. 236/2009 privind aprobarea închirierii fără licitaţie a spaţiului în suprafaţă de 65 mp., situat în Petroşani, str. Şt.O.Iosif, bl.1 A, ap.1, revoluţionarului Bejinariu Constantin.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

4. Hotărârea nr.103/2010 privind aprobarea alocării sumei de 140.212,45 lei ce reprezintă contravaloarea serviciului de colectare si transport reziduuri urbane, prestat conform contractului de concesiune nr.13072/04.11.2003 de catre S.C.Gospodarie Prest Com S.A. Petrosani pentru luna aprilie 2010.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”(d-na consilier Macavei nu a votat).

5. Hotărârea nr.104/2010 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 500 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Colegiul Economic ,,Hermes” al Simpozionului Internaţional ,,Sănătate prin alimentaţie”- ediţia a III-a în data de 22.05.2010.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

6. Hotărârea nr.105/2010 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 500 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Asociaţia de Ecologie Petro-Aqua al unui concert de muzică religioasă la Peştera Bolii în data de 15 mai 2010.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Petroşani, 17.05.2010

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed