Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 10 din 16-4-2014

ŞEDINŢA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
PETROŞANI DIN DATA DE 16 APRILIE 2014

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr. 513/2014, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.128/2014 privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani pentru trimestrul I al anului 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.129/2014 privind aprobarea executiei Bugetului Imprumuturilor Externe si Interne al Municipiului Petrosani pentru trimestrul I al anului 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”
3. Hotărârea nr.130/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 6.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Clubul Copiilor al Concursului Naţional de Gimnastică Aerobică ,,Cupa Parâng”- ediţia a VIII-a, în perioada 17-18 mai 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

4. Hotărârea nr.131/2014 privind privind aprobarea alocării din bugetul local a sume de 11.500 lei, în vederea organizării unei acţiuni dedicate sărbătoririi pe 15 mai 2014, a zilei denumită generic ,,Ziua Familiei”, instituită prin HCL 58/2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

5. Hotărârea nr.132/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 60.000 lei în vederea organizării unor manifestări dedicate sărbătoririi Zilei Internaţionale a Copilului.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

6. Hotărârea nr.133/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.200 lei în vederea sărbătoririi Zilei Veteranilor de Război, în luna aprilie 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

7. Hotărârea nr.134/2014 privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru elaborarea şi prezentarea proiectelor în vederea atribuirii de contrate de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Petroşani şi a criteriilor specifice de selecţie şi atribuire pentru secţiunea servicii religioase.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

8.Hotărârea nr.135/2014 privind solicitarea adresată Ministrului Educaţiei Naţionale pentru emiterea Avizului conform în vederea schimbării destinaţiei corpului B al Şcolii Generale nr.2, situat în Petroşani, str. Gheorghe Bariţiu, nr.9, judeţul Hunedoara.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

9.Hotărârea nr.136/2014 pentru aprobarea tarifului de depozitare a deşeurilor municipale
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

10. Hotărârea nr.137/2014 privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă şi reprezentare juridică pentru Dosarul nr.677/57/2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

11. Hotărârea nr.138/2014privind cuprinderea pavilionului compus din 16 locuinţe situat în str.Peştera Bolii, nr.3 în fondul locativ al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

12.Hotărârea nr.139/2014 privind actualizarea şi modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

13.Hotărârea nr.140/2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 17,00 mp. situată în str. 1 Decembrie 1918, în spatele Poştei.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

14. Hotărârea nr.141/2014privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 16,00 mp. situată în str. 1 Decembrie 1918, în spatele Poştei.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

15. Hotărârea nr.142/2014privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 49 mp. situat în str. Aviatorilor.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

16. Hotărârea nr.143/2014pentru completarea Anexei nr.3 la H.C.L. Nr.254/2010 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROŞANI.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

17. Hotărârea nr.144/2014 privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 297 mp, notată în CF nr.3125, nr.topo 343/53/2/4/26 către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

18. Hotărârea nr.145/2014 privind aprobarea concesionarii prin negociere directa a unei parcele de teren in suprafata de 153 mp. situata in str. Nicolae Balcescu, bloc 5-parter, in scopul amenajarii unei terase sezoniere.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”şi 4,,abţineri” ( d-nii consilieri Stepan, Niţă, Grigoriu, Butulescu)

19.Hotărârea nr.146/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.300 lei în vederea susţinerii financiare a unei părţi din cheltuielile de deplasare ale scriitorului Valeriu Butulescu la Atena, Grecia, în perioada 27-30 aprilie 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”(dl. consilier Butulescu nu a votat)

20.Hotărârea nr.147/2014 privind acordul de principiu în vederea identificării unor locuri de parcare pentru biciclete în Municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

21. Proiectul de hotărâre privind declararea ca vacant a mandatului unui consilier local, a fost amânat.

22. Raport privind deplasarea consilierului local Rad Mihail Marius în Regatul Unit al Marii Britanii, în perioada 23.03.2014-26.03.2014.

23.Adresele cu nr.6140/2014 şi 6517/2014 înaintate Consiliului Local de către dl. Stepan Nicu Daniel.

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed