Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 10 din 13-4-2012

ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 13.04.2012

Şedinţa ordinară a Consiliului Local a fost convocată prin Dispoziţia nr. 449 /2012, emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri locali.
În şedinţă au fost adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.125/2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată prin vot deschis cu 10 voturi,,pentru”(d-nii consilieri Butulescu, Dura, Cornea, Damian, Gherasim, Kroutil, Macavei, Mârza, Blag, Lupu), 4,,abţineri” (d-nii consilieri Drăgoescu, Niţă, Pop, Zvîncă) şi 5 voturi,,împotrivă” ( d-nii consilieri Hortopan, Humel, Popescu, Rus, Boboc).

2..Hotărârea nr.126/2012 privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.127/2012 privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani la 31.03.2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.128/2012 privind aprobarea executiei Bugetului Imprumuturilor Externe si Interne al Municipiului Petrosani la 31.03.2012 .
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

5.Hotărârea nr.129/2012 privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani domnului Bârlida Mucenic Dumitru.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

6.Hotărârea nr.130/2012 privind acordarea medaliei ,,Pro Urbe” domnului ing. Dobrescu Constantin .
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”
7.Hotărârea nr.131/2012 privind acordarea medaliei ,,Pro Urbe” domnului Svichiu Viorel.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

8.Hotărârea nr.132/2012 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, cheltuieli aferente lunilor decembrie 2011-februarie 2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

9.Hotărârea nr.133/2012 privind suplimentarea sumei aprobate prin H.C.L. 90/2012 cu suma de 2.000 lei.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”
10.Hotărârea nr.134/2012 privind darea în folosinţă gratuită către Episcopia Devei şi Hunedoarei a terenului în suprafaţă de 1092 mp notat în CF3119 Petroşani nr.topo 16/357/1/k/b/2/1/b/b/3/4/6/h/43 .
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”şi 1,,abţinere”(d-na consilier Popescu)

11.Hotărârea nr.135/2012 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune nr.1650/08.02.2011.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” (dl. consilier Hortopan un votează)

12.Hotărârea nr.136/2012 privind înfiinţarea unei spălătorii sociale în municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

13. Proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr.57/2012 privind aprobarea Agendei cultural-artistice şi sportive pentru anul 2012, nu a întrunit cvorumul de voturi necesar pentru a putea fi adoptat.

Petroşani, 13 aprilie 2012

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed