Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 1 din 23-1-2014

ŞEDINŢA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA
DE 23 IANUARIE 2014

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.31/2014, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 15 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.1/2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.2/2014 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la inchiderea exercitiului bugetar al anului 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.3/2014 privind aprobarea repartizării pe centrele de execuţie bugetară din municipiul Petroşani a sumelor rezultate din aplicarea standardelor de cost pe elev/preşcolar/an.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

4. Hotărârea nr.4/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Petroşani, în calitate de asociat al Asociaţiei „Salvital” Hunedoara.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

5 Hotărârea nr.5/2014 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Petroşani şi Crucea Roşie Română-Subfiliala Petroşani pentru realizarea unor acţiuni comune în anul 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

6 Proiectul de hotărâre privind aprobarea scutirii S.C.Apa Serv Valea Jiului S.A. de la plata sumelor reprezentând garanţia de refacere a terenului pe durata implementării Proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Petroşani”, a fost amânat.

Petroşani, 24 ianuarie 2014

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed