Minuta sedintei CL 30.03.2020

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr. 269/2020, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr.60/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.61/2020 pentru completarea Anexei la H.C.L. Nr.265/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

3 Hotărârea nr.62/2020 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

4. Hotărârea nr.63/2020 privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani .
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

5 Hotărârea nr.64/2020 privind aprobarea contului anual de executie al Bugetului local, Bugetului Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii şi Subvenţii al Municipiului Petroşani pe anul 2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

6. Hotărârea nr.65/2020 pentru modificarea art. 1 al H.C.L. Nr.3/2020 privind aprobarea contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de asociat al Asociaţiei „Sa lvital” Hunedoara.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

7. Hotărârea nr.66/2020 privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi aprobarea numărului de personal din cadrul Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

8. Hotărârea nr.67/2020 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între U.A.T. Municipiul Petroşani prin Consiliul Local al Municipiului Petroşani şi U.A.T. Judeţul Hunedoara – prin Consiliul Judeţean Hunedoara pentru realizarea în municipiul Petroșani a obiectivului de investiții ,,Realizarea lucrărilor de reabilitare prin asfaltare a străzilor:Lunca, Anton Pann, Cuza – Vodă şi Cărbunelui”.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

9.Hotărârea nr.68/2020 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între U.A.T. Municipiul Petroşani prin Consiliul Local al Municipiului Petroşani şi U.A.T. Judeţul Hunedoara – prin Consiliul Judeţean Hunedoara pentru realizarea în municipiul Petroșani a obiectivului de investiții ,,Realizarea lucrărilor de reabilitare prin asfaltare a străzii Maleia “.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

10. Hotărârea nr.69/2020 pentru repartizarea unor locuinţe sociale, aprobarea unui schimb de locuinţă, a unor reatribuiri şi a unei recazări de locuinţă din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 3,,abţineri” ( d-nii consilieri Vladislav, Barbu, Cornea)

11. Hotărârea nr.70/2020 privind aprobarea modificării tarifului de depozitare a deşeurilor propus de operatorul serviciului de salubrizare în zona de colectare 4 Petrosani (Valea Jiului).
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”, 1,,abţinere” ( dl. cons. Vladislav)

12. Hotărârea nr.71/2020 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.76/07.07.2009 încheiat cu C.M.I. Odae Lăcrămioara şi C.M.I. Vanko Ioan.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

13. Hotărârea nr.72/2020 privind aprobarea Actului aditional nr.4 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan si U.A.T. Județul Hunedoara, UAT Municipiul Petroșani, UAT Municipiul Lupeni, UAT Oraș Petrila, UAT Oraș Aninoasa și UAT Oraș Uricani , în vederea promovării și implementării în comun a proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani – Green Line Valea Jiului” Componenta 1 și „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani – Green Line Valea Jiului” Componenta 2” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

14. Hotărârea nr.73/2020 privind aprobarea prelungirii duratei Acordului de parteneriat nr. 4574/21.03.2018 încheiat între Municipiul Petroşani şi SC MARCOM FANTASTIC SRL București
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

15 Hotărârea nr.74/2020 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.1920/2013 încheiat cu Asociaţia ,,Aşezământul Providenţa Divină-Iulian Misionarul”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere” ( dl. cons. Cornea)

Petroşani, 31 martie 2020
SECRETAR GENERAL,
DELIA VELICI

Comments are closed