Minuta sedintei CL 27.02.2020

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.156 /2020, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri::

1. Hotărârea nr.19/2020 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Urgenţă Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.20/2020 pentru modificarea art. 1 al H.C.L. Nr.3/2020 privind aprobarea contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de asociat al Asociaţiei „Salvital” Hunedoara.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.21/2020 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

4. Hotărârea nr.22/2020 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.500 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petrosani în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Schi Turism Montan ,,Pro – Parâng” Petroşani a ,,Serbărilor Zăpezii 2020” şi a ,,Cupei Pro Parâng 2020” în luna martie 2020.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

5. Hotărârea nr.23/2020 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 20.000 lei în vederea premierii d-lui prof. Aurelian Epuraş şi a unor elevi cu rezultate deosebite la concursuri naţionale şi internaţionale.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

6. Hotărârea nr.24/2020 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 41.246 lei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI’’ reprezentând cotizaţia aferentă anului 2020.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

7. Hotărârea nr.25/2020 privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale pe anul 2020 la nivelul municipiului Petroșani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

8. Hotărârea nr.26/2020 privind aprobarea Programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pe anul 2020.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

9. Hotărârea nr.27/2020 privind aprobarea Convenţiei definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială pe anul 2020 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Petroşani – Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia de Voluntariat ,,Casa Pollicino”.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

10. Hotărârea nr.28/2020 privind aprobarea Programului comun pe anul 2020 încheiat între oraşele înfrăţite Petroşani şi Várpalota.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

11. Hotărârea nr.29/2020 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Petroşani pentru anul şcolar 2020-2021 .
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

12. Hotărârea nr.30/2020 privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în semestrul II al anului şcolar 2019-2020 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

13. Hotărârea nr.31/2020 privind aprobarea repartizării pe centrele de executie bugetară din municipiul Petroşani a sumelor rezultate din aplicarea standardelor de cost per elev/preşcolar/antepreşcolar/an.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

14. Hotărârea nr.32/2020 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani şi a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

15. Hotărârea nr.33/2020 privind aprobarea modificării numărului de personal, a organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public Administraţia Pieţelor Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

16.Hotărârea nr.34/2020 privind aprobarea „Ghidului de eligibilitate pentru elaborarea și prezentarea proiectului în vederea atribuirii de contracte de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Petroșani – domeniul culte”, criteriile specifice de evaluare, selecţie şi atribuire
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

17. Hotărârea nr.35/2020 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

18. Hotărârea nr.36/2020 privind aprobarea procedurii de acordare a facilităților la plata impozitului / taxei pe clădiri, a impozitului / taxei pe teren şi a taxei de salubrizare.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

19. Hotărârea nr.37/2020 pentru completarea art.1, pct.4 al H.C.L. nr.350/2019 privind aprobarea taxelor percepute de Serviciul Public Administraţia Pieţelor pentru anul 2020.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

20. Hotărârea nr.38/2020 pentru completarea Anexei la HCL 451/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a cimitirelor din municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

21. Hotărârea nr.39/2020 pentru aprobarea Devizelor generale privind cheltuielile necesare pentru extindere conductă gaze naturale presiune redusă, în Municipiul Petroşani, str. George Enescu şi str. Transilvaniei.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

22. Hotărârea nr.40/2020 privind acceptarea de către Municipiul Petroşani a ofertei de donaţie a unui imobil – statuia ,,Sfânta Varvara” aflată în proprietatea Parohiei Romano – Catolice Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

23. Hotărârea nr.41/2020 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 63 mp.situat pe str. 1 Decembrie 1918, bloc 87 parter, în vederea amenajării unei terase, către soţii Iordache Constantin – Siminel şi Rodica.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”şi 2 ,,abţineri” ( d-ra consilier Grigoriu, d-na cons. Niţă)

24. Hotărârea nr.42/2020 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.193/27.03.2015 încheiat cu dl. Catană Grigore.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

25. Hotărârea nr.43/2020 privind aprobarea vânzării imobilului – cabinet medical situat în Petroşani, strada Eroilor, nr.1, C.M.I. Dr.Rebrişoreanu Angela.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

26. Hotărârea nr.44/2020 privind aprobarea vânzării imobilului – cabinet medical situat în Petroşani, strada Eroilor, nr.1, C.M.I. Dr. Gheorghiu Constantin.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

27. Hotărârea nr.45/2020 pentru revocarea H.C.L. Nr.251/2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

28. Hotărârea nr.46/2020 privind îndreptarea erorii materiale înscrisă în H.C.L. Nr.372/2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

29. Hotărârea nr.47/2020 privind acordarea medaliei ,,PRO URBE” Preasfinţiei Sale Gurie Georgiu Episcopul Devei şi Hunedoarei.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

30. Hotărârea nr.48/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”( dl. cons. Butulescu nu a votat)

31. Hotărârea nr.49/2020 privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi aprobarea numărului de personal din cadrul Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

32. Hotărârea nr.50/2020 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.520 lei în vederea organizării de către Colegiului Naţional de Informatică ,, Carmen Sylva” a Zilei Internaţionale a Francofoniei, în data de 20 martie 2020.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

33. Hotărârea nr.51/2020 privind aprobarea transmiterii din administrarea Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat în administrarea Colegiului Naţional de Informatică ,,Carmen Sylva” a două centrale termice pe gaz.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

34. Hotărârea nr.52/2020 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Petroşani ca urmare a reevaluării acestora.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

35. Hotărârea nr.53/2020 privind aprobarea modalitatii de gestiune prin gestiune directa a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Petroșani către Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat Petroșani, aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al municipiului Petrosani cât și a Caietului de sarcini al Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al municipiului Petroșani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

36. Hotărârea nr.54/2020 pentru aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere privind suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe din proprietatea U.A.T. Municipiul Petroşani pe o perioadă de 3 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

37. Hotărârea nr.55/2020 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 6.000 lei în vederea participării echipei ,,ALPHABIT” de la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Petroşani la etapa naţională de robotică, ce va avea loc la Cluj – Napoca în perioada 26-30 martie 2020.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

38. Hotărârea nr.56/2020 privind aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot – ”Construire Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială I.G. Duca, Str. Șt. O. Iosif, nr. 4, municipiul Petroșani, județul Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

39. Hotărârea nr.57/2020 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.000 lei în vederea participării echipei de robotică de la Colegiul Naţional de Informatică ,,Carmen Sylva” Petroşani la etapa naţională de robotică, ce va avea loc la Cluj – Napoca în perioada 27-29 martie 2020.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

40. Hotărârea nr.58/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Petroșani în comisia pentru vânzarea spațiilor medicale și în comisia de contestații.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru” ( consilierii locali au fost aleşi prin vot secret)

41. Proiectul de hotarare privind aprobarea reglementării serviciilor de transport public în regim de taxi în Municipiul Petroşani, a fost amânat.

Petroşani, 28 februarie 2020

SECRETAR GENERAL,
JR. DELIA VELICI

Comments are closed