Minuta sedintei CL 23.01.2020

ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
PETROŞANI DIN DATA DE 23 IANUARIE 2020

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr. 32/2020, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri::

1. Hotărârea nr.1/2020 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Petroşani şi Crucea Roşie Română-Subfiliala Petroşani pentru realizarea unor acţiuni comune în anul 2020.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.2/2020 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 20.803 lei către Asociaţia Municipiilor din România reprezentând cotizaţia aferentă anului 2020.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.3/2020 privind aprobarea contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de asociat al Asociaţiei „Salvital” Hunedoara.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru” şi 2 voturi,,împotrivă” ( dl. consilier Vladislav, dl. consilier Barbu)

4.Hotărârea nr.4/2020 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 49.495,20 lei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Hunedoara” reprezentând cotizaţia aferentă anului 2020.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

5.Hotărârea nr.5/2020 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 8.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de AS Bike & Run Petroşani a competiţiei ,,Parângul Night Challenge”.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

6.Hotărârea nr.6/2020 privind stabilirea situaţiilor deosebite şi criteriile în baza cărora se pot acorda ajutoare de urgenţă din bugetul local.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

7.Hotărârea nr.7/2020 privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Nevăzătorilor din România-Filiala Interjudeţeană Alba Hunedoara a spaţiului situat în Petroşani, str.1 Decembrie 1918, nr.90.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

8.Hotărârea nr.8/2020 privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 22,45 mp. situat în Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr.90, către Partidul Socialist Român.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

9.Hotărârea nr.9/2020privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.13894/2011 încheiat cu Partidul Naţional Tărănesc Creştin Democrat – Organizaţia Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

10.Hotărârea nr.10/2020 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului locuinţă situat în strada Peştera Bolii, nr.3, ap.18.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere” ( d-na consilier Niţă)

11.Hotărârea nr.11/2020 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 398 mp. situat în str. Dacia, f.n., notat în CF 65841 Petroşani, nr. cadastral 65841.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere” ( d-na consilier Niţă)

12.Hotărârea nr.12/2020 privind aprobarea vânzării unui imobil situat în Petroşani, strada 1 Decembrie 1918, nr.120, către dl. Vladislav Milu.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru” şi 1 ,,abţinere” ( d-na cons. Muntean). Dl. consilier Vladislav nu a votat.

13. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr.333/2019 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 100 mp. situată în Masivul Parâng, zona C, în vederea amplasării unui apreschi.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru” şi 2 ,,abţineri” ( dl. consilier Vladislav, d-na consilier Niţă)

Petroşani, 23 ianuarie 2020

SECRETAR GENERAL,
JR. DELIA VELICI

Comments are closed