Minuta sedintei CL 19.12.2019

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1252 / 2019, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri::

1. Hotărârea nr.349/2019 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Petroşani pentru anul 2020.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.350/2019 privind aprobarea taxelor percepute de Serviciul Public Administraţia Pieţelor pentru anul 2020.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere” ( d-na cons. Niţă)

3. Hotărârea nr.351/2019 privind modificarea şi completarea Anexei la HCL nr.144/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Administraţia Pieţelor din Municipiul Petrosani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

4. Hotărârea nr.352/2019 privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani pe trimestrul IV 2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

5. Hotărârea nr.353/2019 privind selecţionarea Asociaţiei de Voluntariat ,,Casa Pollicino”, aprobarea nivelului subvenţiei ce urmează a fi acordată în anul 2020, precum şi aprobarea Convenţiei Provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

6. Hotărârea nr.354/2019 privind aprobarea încheierii unor contracte de servicii de asistenţă medicală şcolară.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

7. Hotărârea nr.355/2019 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de ajutor social şi de serviciile cantinei de ajutor social.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

8. Hotărârea nr.356/2019 pentru repartizarea unor locuinţe sociale, locuinţe din fondul locativ, schimb de locuinţe şi reatribuire de locuinţă din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere” ( dl. cons. Cornea)

9. Hotărârea nr.357/2019 privind aprobarea unui abonament de 30 lei/zi pentru transportul cu telescaunul, în perioada 13-16 februarie 2020, cu ocazia desfăşurării festivalului WINTERFEST 2020 din staţiunea Parâng.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

10. Hotărârea nr.358/2019 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.76/7/2017 încheiat cu Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România – Filiala Valea Jiului.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

11.Hotărârea nr.359/2019 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.14702/2003 încheiat cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara pentru spaţiul situat în Petroşani, str.1 Decembrie 1918, nr.90.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

12. Hotărârea nr.360/2019 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.3740/2012 încheiat cu Partidul Social Democrat – Organizaţia Municipală Petroşani, pentru spaţiul situat în Petroşani, str.1 Decembrie 1918, nr.90.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

13. Hotărârea nr.361/2019 privind aprobarea închirierii de către municipiul Petroşani a unui teren situat în zona Telescaun, în suprafaţă de 596 mp., notat în CF nr. 60657 Petroşani, nr.cadastral 60657.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

14. Hotărârea nr.362/2019 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 32 mp. situat în strada Cloşca, – fn, notat în CF nr.62592 Petroşani, nr. cadastral 1478.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

15. Hotărârea nr.363/2019 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 39 mp. situat în strada Nicolae Bălcescu – garaj nr.861, notat în CF nr.65898 Petroşani, nr. cadastral 1776.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

16. Hotărârea nr.364/2019 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 126 mp. situat în strada Radu Şapcă, nr.5/2, notat în CF nr.65872 Petroşani, nr. cadastral 65872.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

17. Hotărârea nr.365/2019 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 60 mp. situat în strada Oituz fn., notat în CF nr.65881 Petroşani, nr. cad
astral 65881.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

18 Hotărârea nr.366/2019 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 153 mp. situat în strada Oituz fn., notat în CF nr.65882 Petroşani, nr. cadastral 65882.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

19. Hotărârea nr.367/2019 pentru revocarea H.C.L. Nr.320/2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

20. Hotărârea nr.368/2019 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani şi a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

21. Hotărârea nr.369/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani si a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, pentru anul 2020.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

22. Hotărârea nr.370/2019 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 24 mp., situat în strada 1 Decembrie 1918, f.n., notat în CF 65012 Petroşani, nr. cadastral 65012-C1.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”( dl. cons. Codreanu nu a votat)
23. Hotărârea nr.371/2019 privind aprobarea suplimentării sumei prevăzute la art.1 al H.C.L. Nr.327/2019, cu suma de 4.500 lei.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

24. Hotărârea nr.372/2019 pentru abrogarea H.C.L. Nr.322/2017
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

25. Proiectele de hotărâre:
– privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 398 mp. situat în strada Dacia – fn, notat în CF nr.65841 Petroşani, nr. cadastral 65841;
– privind aprobarea vânzării imobilului – cabinet medical situat în Petroşani, strada Eroilor, nr.1, C.M.I. Dr.Rebrişoreanu Angela;
– privind aprobarea vânzării imobilului – cabinet medical situat în Petroşani, strada Eroilor, nr.1, C.M.I. Dr. Gheorghiu Constantin, au fost amânate.
26. Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil situat în Petroşani, strada 1 Decembrie 1918, nr.120, către dl. Vladislav Milu, nu a fost adoptat.

Petroşani, 20 decembrie 2019

SECRETAR GENERAL,
JR. DELIA VELICI

Comments are closed