Minuta sedintei CL 10.07.2019

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr. 634 /2019, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 17 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri::

1.Hotărârea nr.207/2019 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani .
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.208/2019 privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani .
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru” şi 2,,abţineri”( d-nii consilieri locali Vladislav şi Barbu)

3. Hotărârea nr.209/2019 pentru aprobarea modificării Anexei nr.1 la H.C.L. Nr.150/2019 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la inchiderea exercitiului bugetar al anului 2018.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 1,,împotrivă” ( d-na consilier Niţă)

4. Hotărârea nr.210/2019 privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani pe trimestrul II 2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

5. Hotărârea nr.211/2019 privind aprobarea transformării unor posturi contractuale în funcţii publice de execuţie şi a reorganizării activităţii Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

6.Hotărârea nr.212/2019 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Nr.165/2019 privind instituirea unor contravenţii.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

7.Hotărârea nr.213/2019 pentru aprobarea reatribuirii unei locuinţe aflată în fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 1 ,,abţinere”( dl. consilier Cornea)

8.Hotărârea nr.214/2019 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 23 mp., situat în str. Avram Iancu, bl.11, ap.6, către Guţă Gabriel David.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

9.Hotărârea nr.215/2019 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 9 mp., situat în str. Cloşca, bl.4, ap.12, către Uniqa Asigurări S.A. Bucureşti.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

10. Hotărârea nr.216/2019 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 7 mp., situată în str. Nicolae Bălcescu.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

11. Hotărârea nr.217/2019 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 14 mp., situată în str. 1 Decembrie 1918, lângă PT 18.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

12. Hotărârea nr.218/2019 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.474/15.07.1994 încheiat cu dl. Căpraru Marcel Doru.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

13.Hotărârea nr.219/2019 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 42.000 lei în vederea organizării unor manifestări cu ocazia aniversării a 100 de ani de la înfiinţarea Clubului Atletic al Minerilor din Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 1 ,,împotrivă”( dl. consilier Vladislav)

14. Hotărârea nr.220/2019 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 500 lei pentru premierea elevei Alexandra Mihaela Zaharescu
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

15 Hotărârea nr.221/2019 privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale I.G.Duca Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru” ( consilierul local a fost ales prin vot secret)

16.Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a 124 mc masă lemnoasă, a fost retras de pe ordinea de zi.

17.Proiectele de hotărâre: privind casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul privat al municipiului Petroşani şi privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 7900 mp. situat în str. George Enescu, f.n., notat în CF 65654 Petroşani, nr. cadastral 65654, au fost amânate.

18.Raportul privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul II 2019.

19.Raportul de activitate al Direcţiei de Asistenţă Socială în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pe semestrul I 2019.

20.Raport de activitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pe semestrul I 2019.

21.Diverse

Petroşani, 11.07.2019

SECRETAR,
JR. DELIA VELICI

Comments are closed