Minuta sedinta CL 31.03.2015

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 31 MARTIE 2015

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.501/2015, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 18 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr. 81/2015 privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în semestrul II al anului şcolar 2014-2015 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr. 82/2015 .privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, cheltuieli aferente lunilor decembrie 2014-februarie 2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.83/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.800 lei în vederea premierii unor veterani de război.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

4. Hotărârea nr.84/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 8.500 lei în vederea organizării acţiunii de ecologizare ,,Ziua Verde”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

5. Hotărârea nr.85/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 8.000 lei pentru premierea reprezentanţilor comunităţii locale, păstrători de tradiţii în municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”
6. Hotărârea nr.86/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.500 lei, în vederea organizării celei de-a IV-a ediţii a concursului ,,Petroşani, ieri…azi”, în colaborare cu Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida”, din data de 6 aprilie 2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

7.Hotărârea nr.87/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea editării şi tipăririi volumului ,,Meseria de părinte” şi ghidului,,Drepturile copiilor” aparţinând autoarelor : Muntean Lucica Dina, Tutunaru Laura, Epure Mariana şi Turlă Mirela.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”(d-na consilier Muntean nu a votat)

8.Hotărârea nr.88/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 800 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Uniunea Democratică Culturală a Romilor Valea Jiului a manifestărilor dedicate ,,Zilei Internaţionale a Romilor”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

9. Hotărârea nr.89/2015 privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al Municipiului Petroşani-Direcţia de Asistenţă Socială şi Organizaţia CARITAS Alba Iulia – Asistenţă Medicală şi Socială-Centrul de Îngrijire Medicală şi Asistenţă Socială la domiciliu Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

10. Hotărârea nr.90/2015 privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al Municipiului Petroşani-Direcţia de Asistenţă Socială şi Organizaţia CARITAS Alba Iulia – Centrul de Zi pentru copii şi tineri aflaţi în dificultate ,,Maria Stein” Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

11. Hotărârea nr.91/2015 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.10617/17.11.1999 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Petroşani şi S.C. Termoficare S.A. Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

12.Hotărârea nr.92/2015 pentru modificarea şi completarea anexei 1 la HCL nr.375/2014 privind acordarea unor facilităţi la transportul public local de persoane efectuat cu mijloacele de transport în comun în Municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

13. Hotărârea nr.93/2015 pentru modificarea şi completarea Anexei 2 la HCL 341/2014 privind aprobarea Regulamentului de functionare, intretinere si exploatare a imobilului: “Bazin de inot didactic şcolar” situat in Municipiul Petroşani, str.Oituz şi a tarifelor ce se vor aplica în desfăşurarea activităţii.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

14.Hotărârea nr.94/2015 pentru completarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Local nr.192/2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

15.Hotărârea nr.95/2015 privind aprobarea transmiterii în administrare către Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Petroşani a imobilelor aparţinând domeniului public al municipiului Petroşani în care îşi desfăşoară activitatea
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

16 .Hotărârea nr.96/2015privind aprobarea transmiterii în administrare către Colegiul Tehnic,,Dimitrie Leonida” Petroşani a imobilelor aparţinând domeniului public al municipiului Petroşani în care îşi desfăşoară activitatea.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

17.Hotărârea nr.97/2015 privind aprobarea transmiterii în administrare către Colegiul Naţional de Informatică ,,Carmen Sylva” a imobilelor aparţinând domeniului public al municipiului Petroşani în care îşi desfăşoară activitatea.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

18.Hotărârea nr.98/2015 privind aprobarea transmiterii în administrare către Colegiul Economic,,Hermes” Petroşani a imobilelor aparţinând domeniului public al municipiului Petroşani în care îşi desfăşoară activitatea.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

19.Hotărârea nr.99/2015 privind aprobarea transmiterii în administrare către Şcoala Gimnazială ,,I.G.Duca” Petroşani a imobilelor aparţinând domeniului public al municipiului Petroşani în care îşi desfăşoară activitatea.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

20.Hotărârea nr.100/2015 privind aprobarea transmiterii în administrare către Şcoala Gimnazială nr.7 Petroşani a imobilelor aparţinând domeniului public al municipiului Petroşani în care îşi desfăşoară activitatea.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

21.Hotărârea nr.101/2015 privind aprobarea transmiterii în administrare către Grădiniţa cu program prelungit nr.3 Petroşani a imobilelor aparţinând domeniului public al municipiului Petroşani în care îşi desfăşoară activitatea.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

22.Hotărârea nr.102/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a spaţiilor
disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativă a Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

23.Hotărârea nr.103/2015 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.10/2006, încheiat cu S.C.NIBAS 2003 S.R.L.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

24.Hotărârea nr.104/2015 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.27/2005 încheiat cu S.C.BRYAN IMPEX S.R.L.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

25.Hotărârea nr.105/2015 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.7/2004, încheiat cu dl. Petroşca Pavel Mircea.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

26.Hotărârea nr.106/2015 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.85/2010, încheiat cu dl. Petroşca Pavel Mircea.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

27.Hotărârea nr.107/2015 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.35/2008 încheiat cu dl.Muntean Antohi Ionel.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

28.Hotărârea nr.108/2015 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.19/78/2002 încheiat cu d-na Remescu Alexandrina.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

29. Hotărârea nr. 109/2015 pentru aprobarea repartizării unor locuinţe sociale , locuinţe din fondul locativ şi a unui schimb de locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

30.Hotărârea nr.110/2015 privind aprobarea propunerii de trecere a unor terenuri din proprietatea privată a statului în proprietate particulară.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

31Hotărârea nr.111/2015 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 25,30 mp. în vederea extinderii locuinţei din str. Peştera Bolii, nr.3, ap.6, către Tima Terezia, proprietara acesteia.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

32.Hotărârea nr.112/2015 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unei parcele de teren în suprafaţă de 7,20 mp..situată în str. Aleea Florilor, bl.3, sc.3, ap.3, parter, în scopul amenajării şi extinderii unui imobil şi schimbarea destinaţiei din locuinţă în cabinet stomatologic.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

33.Hotărârea nr.113/2015 privind modificarea HCL nr.250/2012, privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 25 mp. situată în str. Tudor Vladimirescu.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

34.Hotărârea nr.114/2015 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 86 mp. situat în str. Micu Klein, nr.54/2.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

35.Hotărârea nr.115/2015 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 39 mp. situat în str.1 Mai, nr.24 A.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

36.Hotărârea nr.116/2015 privind darea în administrare a telescaunului vechi şi a celorlalte rezultate ale implementării Proiectului ,,Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng” către S.P.A.D.P.P.- Serviciul administrarea domeniului schiabil Parâng.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

37.Hotărârea nr. 117/2015 privind aprobarea unor taxe percepute de Clubul Sportiv Municipal Jiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

38.Hotărârea nr.118/2015 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

39.Hotărârea nr.119/2015 privind aprobarea „Ghidului de eligibilitate pentru elaborarea şi prezentarea proiectului în vederea atribuirii de contracte de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Petroşani – Culte/servicii religioase” şi a criteriilor specifice de evaluare, selecţie şi atribuire pentru secţiunea culte religioase, precum şi a „Ghidului de eligibilitate pentru elaborarea şi prezentarea proiectului în vederea atribuirii de contracte de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Petroşani – Servicii sportive” şi a criteriilor specifice de evaluare, selecţie şi atribuire pentru secţiunea servicii sportive.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

40.Hotărârea nr.120/2015 privind reglementarea trecerilor de pietoni de pe raza Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

41. Hotărârea nr.121/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.000 lei, în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Şcoala Gimnazială nr.7 Petroşani a manifestărilor dedicate împlinirii a 40 de ani de activitate.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

42. Hotărârea nr.122/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 650 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Colegiul Economic ,,Hermes” Petroşani în cadrul proiectului educaţional ,,Verde pentru România”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

43.Hotărârea nr.123/2015 privind reglementarea funcţionării Târgului de produse industriale noi şi a Târgului de produse second-hand.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru” şi 1 vot,,împotrivă” (dl. consilier Drăgoescu)

44.Hotărârea nr.124/2015 privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 25 mp. situat în Petroşani, str.Constructorul, nr.2, către Uniunea Naţională pentru Progresul României.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

45.Hotărârea nr. 125/2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

46.Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea susţinerii echipei de rugby de la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Petroşani, care va participa la etapa zonală a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar, în perioada 8-10 aprilie, la Timişoara, a fost amânat.

47. Raportul de activitate al Viceprimarului Municipiului Petroşani pentru perioada 01.01.2014-30.09.2014.

48. Situaţia privind modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Petroşani în anul 2014.
49. Raport privind vizita delegaţiei din Petroşani la Viena , în perioada 11-14.03.2015.
50..Diverse

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed