Minuta sedinta CL 30.07.2015

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1194/2015, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 16 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.206/2015 privind aprobarea asocierii Municipiului Petroşani cu Municipiile Vulcan şi Lupeni şi Oraşele Aninoasa, Petrila şi Uricani în vederea constituirii ASOCIAŢIEI de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, POL DE CREŞTERE VALEA JIULUI”.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.207/2015 privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii al Municipiului Petrosani pentru trimestrul II al anului 2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.208/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.500 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Schi Turism Montan Pro-Parâng a taberei ,,Promovarea turismului montan, atitudine şi respect din partea tinerilor”în perioada 01-10.08.2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

4. Hotărârea nr.209/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.500 lei în vederea suportării unei părţi din cheltuielile necesare deplasării la Varpalota a reprezentanţilor Municipiului Petroşani – partener în cadrul proiectului european ,,Instituţiile europene şi mediul înconjurător”, în perioada 16-21.08.2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

5.Hotărârea nr.210/2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii,,Amenajare sens giratoriu intersecţie DN 66 cu strada Dealului în Municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

6.Hotărârea nr.211/2015 privind aprobarea achitării taxelor de branşament la energia electrică în cuantum de 1.900 lei pentru locuinţa situată în Petroşani strada Progresului, nr.8/3/13.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

7. Hotărârea nr.212/2015 privind casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul Serviciului Public Administraţia Pieţelor.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

8. Hotărârea nr.213/2015 privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia ,,Parco Cavalli” a terenului în suprafaţă de 10.000 mp,notat în CF 2960 Livezeni, nr.topo 434/160/1/a/f/1/b/2/2/b/2/34/2/4/86, pe o perioadă de 5 ani
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”(d-nii consilieri : Butulescu, Ciuică,Drăgoescu,Durbacă, Iliaş, Lupu, Mârza, Muntean, Nicolae, Niţă, Postolache, Rad, Toma), 2 ,,abţineri”(d-nii consilieri: Cornea, Sipeţan) şi 1 vot ,,împotrivă”(dl. consilier Pascu)

9..Hotărârea nr.214/2015 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 1,32 mp., situat în str.Venus, bl.1, sc.1, ap.6, către Baluşe Eleonora Ana.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

10.Hotărârea nr.215/2015 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3.149 mp., situată în str. Griviţa Roşie, nr.36.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere”(dl. consilier Pascu)

11.Hotărârea nr.216/2015 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 15 mp., situată în str.Independenţei, zona Staţiei Meteo.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

12.Hotărârea nr.217/2015 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 19 mp., situată în str.Coasta.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

13.Hotărârea nr.218/2015 privind aprobarea vânzãrii terenului în suprafaţã totală de 20 mp., situat în str. 1 Decembrie 1918, garaj nr.5.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

14. Hotărârea nr.219/2015privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 22 mp,situat în strada 1 Decembrie 1918.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

15. Hotărârea nr.220/2015 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 678 mp. situat în str. Dâlja Mare, nr.35/2.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

16 Hotărârea nr.221/2015 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţăde 200 mp situat în str. Gheorghe Doja, nr. 23/1.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”
17.Hotărârea nr.222/2015 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 105 mp situat în str. Primăverii, nr. 24.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

18.Hotărârea nr.223/2015 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului – spaţiu industrial, în suprafaţă de 23 mp, notat în CF nr.62168- C1 – U3 Petroşani, situat în strada Nicolae Titulescu (P.T. Nr. 9 B).
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

19.Hotărârea nr.224/2015 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Urgenţă Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

.20. Hotărârea nr.225/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 7.900 lei în vederea premierii unor sportivi şi a antrenorilor lor cu rezultate deosebite obţinute la competiţiile naţionale şi internaţionale.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

21. Hotărârea nr.226/2015 privind modificarea Anexei nr.1 la H.C.L.nr.334/2014 privind aprobarea înscrierii în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Petroşani a imobilului “Bazin de inot didactic şcolar”.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

22.Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Asociaţia ,,Mândra” a Cabanierilor din Masivul Parâng a celei de a IX-a ediţii a Nedeii Troiţei care se va desfăşura în zona turistică Parâng în data de 15 august 2015 şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de trecere a unor terenuri din proprietatea privată a Statului în proprietate particulară,au fost retrase de pe ordinea de zi a şedinţei.

23.Raport statistic privind activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2015.

24.Raport privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul II 2015.

Petroşani,31.07.2015

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed