Minuta sedinta CL 29.09.2016

ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
PETROŞANI DIN DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2016

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1326/2016, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri locali.
În şedinţă a fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr.241/2016 privind aprobarea alocării sumei de 43.452 lei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI’’ reprezentând contribuţia aferentă anului 2016.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ,,pentru”

2.Hotărârea nr.242/2016 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.500 lei în vederea organizării ,,Zilei Mondiale a Educatorului” în luna octombrie 2016.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ,,pentru”

3. Hotărârea nr.243/2016 privind aprobarea achitării taxelor de branşament la energia electrică în cuantum de 1.000 lei pentru locuinţa situată în Petroşani strada Saturn, bl.2, ap.102.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ,,pentru”

4..Hotărârea nr.244/2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici ai Sistemului de management integrat al deșeurilor din activități de construcții și demolări generate de populația județului Hunedoara.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ,,pentru”

5.Hotărârea nr.245/2016 privind actualizarea componenţei unităţii locale de sprijin
la nivelul municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ,,pentru”

6.Hotărârea nr.246/2016 privind exprimarea acordului cu privire la introducerea în intravilan a unor suprafețe de teren pentru realizarea obiectivului de investiție Parc Energetic Eolian în zona Ștevia – Poienile Tăii.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru” şi 1,,abţinere” (d-na cons. Niţă)

7..Hotărârea nr.247/2016 privind stabilirea locaţiei pentru depozitarea deşeurilor vegetale şi a deşeurilor inerte în municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ,,pentru”

8.. Hotărârea nr.248/2016 privind aprobarea trecerii spaţiului în suprafaţă de 18 mp. notat în CF nr.60366–C1-U42 Petroşani situat în str. Avram Iancu, bl.12, nr.5 din domeniul public al municipiului Petrosani în domeniul privat al acestuia
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru” şi 1 vot ,,împotrivă” (dl. cons. Vladislav)

9. Hotărârea nr.249/2016 privind casarea unor mijloace fixe şi materiale de natura obiectelor de inventar din patrimoniul privat al municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ,,pentru”

10 Hotărârea nr.250/2016 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.10169/2.08.2006, încheiat cu City Trans Impex S.R.L.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ,,pentru”

11. Hotărârea nr.251/2016 privind modificarea prevederilor art.2 al HCL nr.191/2016, privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.1048/23.02.2005, încheiat cu d-na Bobeică Ramona Maria.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ,,pentru”

12.Hotărârea nr.252/2016 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 165 mp. situată în str. Unirii, nr.8 A.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ,,pentru”

13.Hotărârea nr.253/2016 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 26 mp.situată în str.Viitorului.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru” şi 1,,împotrivă” ( dl. cons. Cornea)

14. Hotărârea nr.254/2016 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 25 mp.situată în str.Viitorului.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”, 1,,împotrivă” ( dl. cons. Cornea) şi 1,,abţinere” ( d-na cons. Niţă)

15. Hotărârea nr.255/2016 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a două parcele de teren în suprafaţă de 24 mp. fiecare, situate în str.Venus, zona PT2.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”, 1,,împotrivă” ( dl. cons. Cornea) şi 1,,abţinere” ( dl. cons. Vladislav)

16 Hotărârea nr.256/2016 privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 23 mp. situat în Petroşani, str.1 Decembrie 1918, nr.90, către Partidul Verde .
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ,,pentru”

17 Hotărârea nr.257/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017 al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani şi al serviciilor publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ,,pentru”

18 Hotărârea nr.258/2016 privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani d-lui IANCU AVRAM – MARIUS.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ,,pentru”

19 Hotărârea nr.259/2016 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 18.000 lei în vederea organizării celei de a VI-a ediţii a ,,Târgului de produse tradiţionale”în perioada 14-16 octombrie 2016.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ,,pentru”

20 Hotărârea nr.260/2016 privind aprobarea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică de către S.C. Termoficare S.A. Petroşani pe o perioadă de 12 luni.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ,,pentru”

21 Hotărârea nr.261/2016 privind aprobarea repartizării unei locuinţe sociale şi a unei locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ,,pentru”

22. Hotărârea nr.262/2016 privind înlocuirea reprezentantului Municipiului Petroşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „APA SERV VALEA JIULUI” S.A. Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată prin vot secret

23. Hotărârea nr.263/2016 privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Urgenţă Petroşani
Hotărârea a fost adoptată prin vot secret

24.Hotărârea nr.264/2016 privind înlocuirea unui membru al Comitetului director al Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată prin vot secret

25. Hotărârea nr.265/2016 privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de administraţie al Colegiului Economic ,,Hermes” şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a Şcolii Gimnaziale I.G.Duca Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată prin vot secret
26 Hotărârea nr.266/2016 privind numirea administratorului la SC Termoficare Serv SRL- societate al cărei asociat unic este Munmicipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată prin vot secret

27. Proiectul de hotărâre nr.246/2016 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.10617/17.11.1999 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Petroşani şi S.C. Termoficare S.A. Petroşani, a fost retras de pe ordinea de zi.

Petroşani, 30 septembrie 2016

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed