MINUTA SEDINTA CL 29.04.2015

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 29 APRILIE 2015

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr. 638 /2015, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.129/2015 privind aprobarea cofinanţării de 2% pentru participarea Şcolii Gimnaziale nr. 7 din Petroşani în calitate de partener la proiectul „STOP ABANDONULUI ŞCOLAR”, Cod SMIS 57945, finanţat prin POSDRU, DMI 2.2, CPP 181 „Prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii”.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

2. .Hotărârea nr.130/2015 privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

3. .Hotărârea nr.131/2015 privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii al Municipiului Petrosani pentru trimestrul I al anului 2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

4..Hotărârea nr.132/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a cotizaţiei pe anul 2015 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

5..Hotărârea nr.133/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator, alături de Teatru Dramatic ,,I.D. Sîrbu”, al celei de a treia ediţii a manifestării ,,Festivalul vostru, al adolescenţilor !”, în perioada 8-10 mai 2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

6. .Hotărârea nr.134/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 900 lei în vederea organizării unui concurs de istorie, dedicat sărbătoririi Zilei de 9 Mai.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

7. .Hotărârea nr.135/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.500 lei în vederea achiziţionării a 500 mape care conţin date despre localitatea noastră.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

8. .Hotărârea nr.136/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sume de 11.500 lei, în vederea organizării unei acţiuni dedicate sărbătoririi pe 15 mai 2015, a zilei denumită generic ,,Ziua Familiei”, instituită prin HCL 58/2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”
9. .Hotărârea nr.137/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 7.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Clubul Copiilor al Concursului Naţional de Gimnastică Aerobică ,,Cupa Parâng”- ediţia a IX-a, în perioada 22-23 mai 2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

10. .Hotărârea nr.138/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 60.000 lei în vederea organizării unor manifestări dedicate sărbătoririi Zilei Internaţionale a Copilului.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

11. .Hotărârea nr.139/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.500 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Umanitară ,,Carbo Gremium” şi Parohia Romano-Catolică al ,,Zilelor Culturii Maghiare”.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

12.Hotărârea nr.140/2015 pentru completarea H.C.L. Nr.13/2015 privind acordarea normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

13.Hotărârea nr.141/2015 privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de salubritate, respectiv delegarea serviciilor de operare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor (SMID) Hunedoara
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

14. Hotărârea nr.142/2015 privind aprobarea normelor procedurale interne pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire a contractelor de servicii de pază şi protecţie a bunurilor.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

15. Hotărârea nr.143/2015 pentru completarea Regulamentului cadru de închiriere a spaţiilor disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativă a Municipiului Petroşani, aprobat prin HCL nr.102/2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

16. Hotărârea nr.144/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Administraţia Pieţelor din Municipiul Petrosani
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

17. Hotărârea nr.145/2015 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a păşunilor din proprietatea publică şi privată a municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

18. Hotărârea nr.146/2015 privind aprobarea componentei Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si a Regulamentului de organizare si functionare al acesteia.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

19.Hotărârea nr.147/2015 privind aprobarea înfiinţării în cadrul Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroşani a secţiei de automobilism sportiv.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

20. Hotărârea nr.148/2015 privind aprobarea închirierii directe a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Petroşani, în vederea amenajării teraselor pentru alimentaţie publică, în sezonul de vară.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

21. Hotărârea nr.149/2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Petroşani a unor bunuri şi actualizarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

22. Hotărârea nr.150/2015 privind casarea unor bunuri care aparţin domeniului privat al
Municipiului Petrosani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

23.Hotărârea nr.151/2015 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 21 mp., situat în strada Oituz.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

24. Hotărârea nr.152/2015 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 29 mp., situat în strada Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

25.Hotărârea nr.153/2015 privind întocmirea unui studiu de oportunitate în vederea alegerii modalităţii de organizare a activităţii de coşerit în municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”(d-nii consilieri Durbacă, Butulescu, Blag, Cornea, Ciuică, Grigoriu, Iliaş, Lupu, Muntean, Nicolae, Pascu, Postolache, Rus, Sipeţan, Toma), 2 ,,abţineri”(d-nii consilieri Niţă, Drăgoescu), 2 voturi ,,împotrivă”(d-nii consilieri Rad, Mârza).
26. Hotărârea nr.154/2015 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de investiții și a indicatorilor tehnico-economici în cadrul obiectivului de investiții „Modernizare străzi în municipiul Petroșani” pentru străzile : Grivița Roșie, Radu Șapcă, Micu Klein, Egalității, Gheorghe Barițiu, Andrei Mureșanu, Împăratul Traian, Gheorghe Doja, Mihail Kogălniceanu, Circa Pompieri, Sarmizegetusa, Miorița, Jiului, Aurel Vlaicu.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

27.Hotărârea nr.155/2015 privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Adunările Generale ale A.D.I. ,,Apa Valea Jiului”, A.D.I. „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”, A.D.I. Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” A.D.I. ,,Termoficare Valea Jiului” şi Asociaţia Salvital Hunedoara.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

28.Hotărârea nr.156/2015 pentru aprobarea transferului fără plată al automobilului mixt marca Dacia cu număr de înmatriculare HD-06-LBX către S.P.A.D.P.P. -Serviciul Administrarea Domeniului Schiabil Parâng.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

29.Hotărârea nr.157/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.500 lei în vederea susţinerii echipelor de rugby de la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Petroşani, care vor participa la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar, în perioada 8-9 mai, la Timişoara.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1 ,,abţinere” (dl. consilier Drăgoescu)

30.Hotărârea nr.158/2015 privind suplimentarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se voracorda în anul şcolar 2014-2015 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

31. Proiectul de hotărâre privind aprobarea ofertei adresate primăriei municipiului Petroşani de către Heral Consult IPURL, lichidator judiciar al Asociaţiei Sportive ,,Club Sportiv Jiul Petroşani” şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 600 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Casa Pro Urbis şi Asociaţia Niloran al unui eveniment dedicat Zilei Internaţionale a Libertăţii Presei, ce va avea loc la Petroşani în data de 3 mai 2015, au fost retrase de pe ordinea de zi a şedinţei.

32.Raportul privind starea socială, economică şi de mediu a Municipiului Petroşani.

33.Raportul privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul I 2015.

34.Situaţia privind veniturile realizate şi cheltuielile efectuate la Bazinului de înot.
35.Adresa cu nr. 6942/2015, privind Decizia nr.21/2015 emisă de directorul Camerei de Conturi.
36.Adresa cu nr.6846/2015, înaintată Consiliului Local de către un grup de administratori de spaţii comerciale de pe Centrul Civic.

Petroşani, 30.04.2015

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed