Minuta sedinta CL 27.10.2016

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1481/2016, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 18  consilieri locali.
În şedinţă a fost dezbătute şi adoptate  următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.267/2016  privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 12  voturi,,pentru” şi 6 ,,abţineri”ˇ(·d-nii cons. Vladislav, Barbu, Niţă, Grigoriu, Bican, Postolache)

2. Hotărârea nr.268/2016 privind aprobarea executiei Bugetului local şi a Bugetului Institutiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii şi Subvenţii  al Municipiului Petroşani pe trimestrul III 2016.
Hotărârea a fost adoptată cu 17  voturi,,pentru” şi 1,,abţinere” (dl. cons. Vladislav)

3.Hotărârea nr.269/2016 privind aprobarea execuţiei Bugetului Împrumuturilor Externe şi Interne al Municipiului Petroşani pe trim III 2016.
Hotărârea a fost adoptată cu 18  voturi,,pentru”

4. Hotărârea nr.270/2016 privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în semestrul I al anului şcolar 2016-2017 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17  voturi,,pentru”şi 1,,abţinere” (dl.cons. Postolache)

5.Hotărârea nr.271/2016 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 200 lei în vederea coorganizării alături de Consiliul Consultativ al Tinerilor din municipiul Petroşani, al evenimentului Ziua Îngerilor, în luna noiembrie 2016.
Hotărârea a fost adoptată cu 16   voturi,,pentru” şi 2,,abţineri ( d-nii cons. Vladislav şi Barbu)

6..Hotărârea nr.272/2016 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 7.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Şcoala Gimnazială I.G.Duca şi Asociaţia “Klavier Art” Bucureşti al Festivalului – concurs ,,Klavier Art”, ce se va desfăşura la Petroşani, în perioada 2 – 4 decembrie 2016.
Hotărârea a fost adoptată cu  18  voturi,,pentru”

7.Hotărârea nr.273/2016 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 102.000 lei în vederea organizării unor activităţi cultural – artistice în luna decembrie 2016.
Hotărârea a fost adoptată cu  17  voturi,,pentru” şi 1,,abţinere” (dl. cons. Vladislav)

8.Hotărârea nr.274/2016 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 55.000  lei în vederea organizării “Revelionului Pensionarilor 2017”.
Hotărârea a fost adoptată cu  18  voturi,,pentru”

9. Hotărârea nr.275/2016 privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu  16  voturi,,pentru”, 1,,abţinere” ( dl. cons. Barbu) şi 1 vot ,,împotrivă” (·dl. cons. Vladislav)

10. Hotărârea nr.276/2016 privind aprobarea numărului de personal, a organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public Administraţia Pieţelor.
Hotărârea a fost adoptată cu  16  voturi,,pentru” şi 2,,abţineri ( d-nii cons. Vladislav şi Barbu)

11..Hotărârea nr.277/2016 privind aprobarea nivelului mediu lunar al subvenţiei, tipurile de servicii sociale şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul local pentru anul 2017, în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.
Hotărârea a fost adoptată cu  18  voturi,,pentru”

12.Hotărârea nr.278/2016 privind aprobarea „Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2016 – 2017” în municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu   16  voturi,,pentru” şi 2,,abţineri ( d-nii cons. Vladislav şi Barbu)

13.Hotărârea nr.279/2016  privind aprobarea trecerii zonei de agrement Rusu- Parâng în zona C de impozitare.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ,,pentru” şi 1 ,,abţinere” : dl. cons. Postolache (dl. cons. Vladislav nu a votat)

14.Hotărârea nr.280/2016 privind aprobarea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială de pe raza Municipiului Petroşani, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiei de evaluare şi selecţionare şi a punctajului maxim acordat criteriilor de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru” ( consilierii locali au fost aleşi prin vot secret)

15.Hotărârea nr. 281/2016 pentru aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță și reprezentare juridică pentru Dosarul nr. 677/57/2012*.
Hotărârea a fost adoptată cu 15  voturi,,pentru” şi 3,,abţineri” ( d-nii cons. Vladislav, Barbu, Niţă)

16.Hotărârea nr.282/2016 privind stabilirea chiriei aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE în municipiul Petroșani, situate în str. Aviatorilor, bl.15A.
Hotărârea a fost adoptată cu 18   voturi,,pentru”

17. Hotărârea nr.283/2016 privind darea acordului Colegiului Naţional,,Mihai Eminescu” pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu excedentar.
Hotărârea a fost adoptată cu  18  voturi,,pentru”

18. Hotărârea nr.284/2016 privind modificarea prevederilor art.2 al HCL nr.226/2016 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 6 mp. situată în str. Timişoara.
Hotărârea a fost adoptată cu 18   voturi,,pentru”

19..Hotărârea nr.285/2016 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 8 mp. situată în str. Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu  18  voturi,,pentru”

20. Hotărârea nr.286/2016privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 11 mp. situată în str. Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu  18  voturi,,pentru”

21.Hotărârea nr. 287/2016 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 19 mp. situată în str. Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu 18   voturi,,pentru”

22. Hotărârea nr.288/2016 pentru actualizarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a Devizului general la finalizarea lucrărilor pentru proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului)”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18   voturi,,pentru”

23. Hotărârea nr.289/2016  pentru actualizarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a Devizului general  la finalizarea lucrărilor pentru proiectul “Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara (Valea Jiului) – economii”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18   voturi,,pentru”

24. Hotărârea nr.290/2016  privind reorganizarea Comisiei pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale
Hotărârea a fost adoptată cu 18   voturi,,pentru”

25. Hotărârea nr.291/2016 privind aprobarea scutirii de la plata biletelor pentru transportul cu telescaunul  al  participanţilor la proiectul ,,Ecoul Muntelui” ,în perioada 29.10.2016 – 30.10.2016.
Hotărârea a fost adoptată cu 18   voturi,,pentru”

26 Hotărârea nr. 292/2016 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale           Spitalului de Urgenţă Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu  18  voturi,,pentru”

27 Hotărârea nr.293/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea clădirii Muzeului Mineritului și amenajare muzeistică” care va fi depus pentru finanțare prin POR 2014-2020, AP 5, Prioritatea de investiții 5.1.
Hotărârea a fost adoptată cu 18   voturi,,pentru”

28. Hotărârea nr. 294/2016 pentru aprobarea listei de priorităţi privind repartizarea  de  locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu  18  voturi,,pentru”

29. Hotărârea nr.295/2016 pentru aprobarea repartizării unor locuinţe pentru tineri, destinate  închirierii, în municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu  18  voturi,,pentru”

30. Hotărârea nr.296/2016  pentru aprobarea repartizării unei locuinţe şi a unui schimb de locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu 18   voturi,,pentru”

31. Hotărârea nr.297/2016 privind aprobarea listei de priorităţi privind repartizarea de locuinţe sociale şi din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu 18   voturi,,pentru”

32 Hotărârea nr.298/2016 pentru modificarea DOCUMENTULUI  DE POZIŢIE (DP) privind modul de implementare a proiectului “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA”.
Hotărârea a fost adoptată cu 16  voturi,,pentru”, 1 ,,abţinere” ( d-na cons. Niţă) şi 1 vot ,,împotrivă ( dl. cons. Vladislav)
33.  Hotărârea nr.299/2016  privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani d-lui profesor universitar doctor Septimiu Krausz.
Hotărârea a fost adoptată cu 18   voturi,,pentru”

34.Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.14979/2003 încheiat cu  Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici – Filiala Valea Jiului, a fost amânat.

35.Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 95 mp. situat în str. Aviatorilor, f.n. notat în CF 63784 Petroşani, nr. cadastral 63784 şi Proiectul de hotărâre  privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 145 mp. situat în str. Aviatorilor, f.n. notat în CF 63784 Petroşani, nr. cadastral 63784, nu au întrunit cvorumul legal pentru a putea fi adoptate.

Petroşani, 28 octombrie  2016

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed