Minuta sedinta CL 25.02.2016

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.221/2016, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr. 39/2016 privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr. 40/2016 privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii al Municipiului Petrosani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

3 Hotărârea nr. 41/2016 privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii  al Municipiului Petrosani pe  anul 2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

4. Hotărârea nr. 42/2016 privind aprobarea Convenţiei definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială pe anul 2016 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Petroşani – Direcția de Asistenţă Socială şi Asociaţia de Voluntariat „Casa Pollicino”.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

5. Hotărârea nr. 43/2016 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Local al municipiului Petroşani-Direcţia de Asistenţă Socială Petroşani şi Asociaţia Caritas-Asistenţă Socială Alba Iulia, în vederea derulării proiectului,,Centrul Regional pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale în Valea Jiului”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

6. Hotărârea nr. 44/2016 privind aprobarea încheierii unor contracte de servicii de asistenţă medicală școlară.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

7. Hotărârea nr. 45/2016 privind acordarea unor beneficii sociale
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

8. Hotărârea nr. 46/2016 privind stabilirea modalităţii de identificare a beneficiarilor de stimulente educaţionale sub formă de tichete sociale, înscrişi în învăţământul preşcolar din municipiul Petroşani, precum şi modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

9. Hotărârea nr. 47/2016 privind anularea în cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, stinse până la această dată, constând în creanţe de natură fiscală datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice şi juridice de pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”(dl. cons. Rus si d-ra cons.     Grigoriu nu au votat )

10. Hotărârea nr. 48/2016 privind aprobarea alocării din bugetul local a cotizaţiei pe anul 2016 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

11.Hotărârea nr. 49/2016  privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 200.000 lei  ca sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de investiţii la Catedrala ,,Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” si 1,,abţinere” (d-na cons. Niţă)

12. Hotărârea nr. 50/2016 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.800 lei în vederea participarii Consiliului Local al Municipiului Petrosani în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Schi Turism Montan ,,Pro Parâng” al ,,Serbărilor Zăpezii”, în perioada 12-13.03.2016.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

13. Hotărârea nr. 51/2016 privind aprobarea „Ghidului de eligibilitate pentru elaborarea şi prezentarea proiectului în vederea atribuirii de contracte de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Petroşani  Servicii religioase/culte” şi a criteriilor specifice de evaluare, selecţie şi atribuire pentru secţiunea servicii religioase,culte,  precum şi a „Ghidului de eligibilitate pentru elaborarea şi prezentarea proiectului în vederea atribuirii de  contracte de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Petroşani – Servicii sportive” şi a criteriilor specifice de evaluare, selecţie şi atribuire pentru secţiunea servicii sportive.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere” (dl. cons Butulescu)

14. Hotărârea nr. 52/2016 privind aprobarea Programului comun pe anul 2016 încheiat între oraşele înfrăţite Petroşani şi Várpalota.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

15.Hotărârea nr. 53/2016 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Urgenţă Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

16.Hotărârea nr. 54/2016 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor
la nivelul Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

17. Hotărârea nr. 55/2016 pentru aprobarea repartizării unor locuinţe sociale şi locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

18..Hotărârea nr. 56/2016  privind casarea unor mijloace fixe din patrimoniul public
al Municipiului Petrosani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

19. Hotărârea nr. 57/2016 privind  aprobarea  contractului de comodat care se va încheia între Municipiul Petroşani şi Fundaţia Culturală “Condiţia Română”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18  voturi,,pentru”

20.Hotărârea nr. 58/2016 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.5097/2013,încheiat cu Asociaţia Umanitară Carbo Gremium din Petrosani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18  voturi,,pentru”

21..Hotărârea nr. 59/2016 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a terenului în suprafaţă de 62 mp. situat în str.1Decembrie 1918, nr.9, în vederea extinderii spaţiului existent – autoservice şi birouri.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

22.Hotărârea nr. 60/2016 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 13 mp. situat în Piaţa Agroalimentară Centrală, către Socom Unirea Societate Cooperativă.
Hotărârea a fost adoptată cu 15  voturi,,pentru”(dl. cons. Rus si d-ra cons.     Grigoriu nu au votat )

23. Hotărârea nr. 61/2016 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 6 mp. situată în str. Constantin Mille.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

24. Hotărârea nr. 62/2016 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 47 mp. situat în strada 9 Mai, nr.2 B, notat în CF nr.61316, nr.cadastral 1795.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

25. Hotărârea nr. 63/2016 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 52 mp., situat în strada Carpaţi , nr.6.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

26. Hotărârea nr. 64/2016 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 205 mp., situat în strada Micu Klein, nr.20.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

27. Hotărârea nr. 65/2016 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1685 mp., situat în strada Dâlja Mare, f.n.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

28. Hotărârea nr. 66/2016 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 41 mp., situat în strada Salcâmilor, f.n.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

29.Hotărârea nr. 67/2016  privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al  Municipiului Petroşani d-lui profesor emerit dr. IOAN PISO.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

30. Hotărârea nr. 68/2016 privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al  Municipiului Petroşani d-lui profesor univ. dr. OVIDIU BOLDURA.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

31..Hotărârea nr. 69/2016 privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani  d-lui CRISTIAN SERGIU IANZA – sculptor ceramist, artist plastic profesionist.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru” si 1 ,,abtinere” (dl. cons.      Durbacă)

32.Hotărârea nr. 70/2016 privind conferirea post – mortem a titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani d-lui prof. univ.dr.ing. ARON POANTĂ.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

33 Hotărârea nr. 71/2016 privind aprobarea asocierii Consiliului Local al municipiului Petrosani – Directia Administrarea Domeniului si Privat  cu E.ON Distributie Romania S.A. in vederea realizarii obiectivului de investitii “Alimentare cu gaze naturale si constructie statie de reglare de sector pentru obiectivele Scoala Gimnaziala nr.2, Gradinita nr.2, Cantina Sociala, Punct de colectare deseuri, din municipiul Petrosani”
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

34. Hotărârea nr. 72/2016 privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia ,,Pro Familia Petroşani” a imobilului situat în str. Constructorul, nr.14, în suprafaţă de 95 mp.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”(d-na cons. Muntean nu a votat)

Petroşani, 26 februarie 2016

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed