Minuta sedinta CL 19.12.2018

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1177/2018, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.442/2018 privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani pe trimestrul IV 2018.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

2 Hotărârea nr.443/2018 privind aprobarea execuţiei Bugetului Împrumuturilor Externe şi Interne al Municipiului Petroşani pe trim IV 2018.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.444 /2018 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Petroşani pentru anul 2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 3 voturi ,,împotrivă” ( dl. cons. Vladislav, dl. cons. Barbu, d-na cons. Niţă)

4.Hotărârea nr.445 /2018 privind aprobarea taxelor percepute de Serviciul Public Administraţia Pieţelor pentru anul 2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1 ,,abţinere” ( dl. cons. Barbu)

5.Hotărârea nr.446/2018 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.000 lei pentru premierea d-lui Iancu Avram – Marius
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

6.Hotărârea nr.447/2018 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.500 lei în vederea achiziţionării volumului ,,Români pentru cauza naţională. Vederi din Valea Jiului” îngrijit de scriitorul Marian Boboc.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere” ( dl. cons. Vladislav)

7.Hotărârea nr.448/2018 privind selecţionarea Asociaţiei de Voluntariat „Casa Pollicino”, aprobarea nivelului subvenţiei ce urmează a fi acordată în anul 2019, precum şi aprobarea Convenţiei Provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

8.Hotărârea nr.449/2018 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

9. Hotărârea nr.450/2018 privind aprobarea prelungirii duratei delegării gestiunii directe a serviciului de salubrizare către Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat până la data de 31.12.2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”
10.Hotărârea nr.451/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a cimitirelor din municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere” (dl. cons. Durbaca)

11.Hotărârea nr.452/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.22024/2013 încheiat cu Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi ,,Băniceana”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

12. Hotărârea nr.453/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 4251/2005 încheiat cu Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Vest Timiş.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

13.Hotărârea nr.454/2018 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. pentru construire PARC ENERGETIC EOLIAN comuna Orăştioara de sus, zona ,,Comărnicel”, Municipiul Petroşani zona ,,Ştevia”, ,,Poienile Tăii”, oraşul Petrila zona ,,Dobraia”.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

14..Hotărârea nr.455/2018 privind aprobarea prelungirii valabilităţii documentaţiei Plan Urbanistic General ( P.U.G.) al municipiului Petroşani şi al localităţilor componente : Dâlja Mare, Dâlja Mică, Peştera şi Slătinioara.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

15.Hotărârea nr.456/2018 pentru aprobarea măsurilor propuse de către Comisia pentru Parâng.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

16.Hotărârea nr.457/2018 privind însușirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 4 Petroșani (Valea Jiului), constând în:
– colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare;
– operarea și administrarea stației de transfer Petroșani;
– operarea și administrarea stațiilor de sortare Vulcan și Petroșani;
– transportul la distanta al deșeurilor la facilitățile de tratare/depozitare ,
din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Hunedoara”
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

17. Hotărârea nr.458/2018 privind aprobarea listei de priorităţi pentru repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere” ( dl. cons. Barbu)

18.Hotărârea nr.459/2018 pentru aprobarea repartizării unei locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

19.Hotărârea nr.460/2018 pentru aprobarea repartizării, recazării şi reatribuirii unor locuinţe sociale şi locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Admin istrarea Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”, 4 ,,abţineri” ( dl. cons. Vladislav, dl. cons. Barbu, d-na cons. Niţă, d-na cons. Burduf) şi 1 vot ,,împotrivă” ( dl. cons. Cornea)

20.Hotărârea nr.461/2018 pentru aprobarea pretului local al energiei termice facturate populaţiei în Municipiul Petrosani pentru anul 2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere” ( d-na cons. Niţă)

21. Hotărârea nr.462/2018 pentru aprobarea demarării unei campanii voluntare de dezăpezire pe raza municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

22.Hotărârea nr.463/2018 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

23.Hotărârea nr.464/2018 privind propunerea calificativului de evaluare a secretarului municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

24.Hotărârea nr.465/2018 privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de furnizare a energiei termice în sistem centralizat
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

25.Raport de deplasare la Bansko

26.Proiectele de hotărâre :
– privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani
– privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani.
– pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Petroşani pentru anul şcolar 2019-2020, au fost retrase de pe ordinea de zi.

Petroşani, 20.12. 2018

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed