Minuta sedinta CL 19.12.2016

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr 1782/2016, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 18  consilieri locali.
În şedinţă a fost dezbătute şi adoptate  următoarele hotărâri:

1 Hotărârea nr.334/2016 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Petroşani pentru anul 2017.
´Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”ˇşi 2 ,,abţineri” (·d-ra cons. Grigoriu, dl. cons. Rus)

2. Hotărârea nr.335/2016 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroșani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.336/2016 aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani pe trimestrul IV 2016.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.337/2016  privind aprobarea execuţiei Bugetului Împrumuturilor Externe şi Interne al Municipiului Petroşani pe trim IV 2016.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

5.Hotărârea nr.338/2016  privind aprobarea taxelor percepute de Serviciul Public Administraţia Pieţelor pentru anul 2017.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

6. Hotărârea nr.339/2016 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

7.Hotărârea nr.340/2016 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

8.Hotărârea nr.341/2016 privind selecţionarea Asociaţiei de Voluntariat ,,Casa Pollicino”ˇ, aprobarea nivelului subvenţiei ce urmează a fi acordată în anul 2017, precum şi aprobarea Convenţiei Provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

9.Hotărârea nr.342/2016 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, pe anul 2017.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

10.Hotărârea nr.343/2016 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de ajutor social şi de serviciile cantinei de ajutor social.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

11. Hotărârea nr.344/2016 privind aprobarea prelungirii duratei delegării gestiunii directe a serviciului de salubrizare către Direcţia Administrarea  Domeniului Public şi Privat  până la data de 31.12.2017.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

12.Hotărârea nr.345/2016 privind aprobarea transmiterii din administrarea DADPP în administrarea a şase unităţi de învăţământ a centralelor termice pe gaz, precum şi a clădirilor puncte termice.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

13 Hotărârea nr.346/2016 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat încheiat între Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara şi Spitalul de Urgenţă Petroşani pentru spaţiul situat în Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului de Urgenţă, în suprafaţă de 35,36 mp., pe o perioadă de 1 an.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

14.Hotărârea nr.347/2016 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.16064/13.12.2006 încheiat cu S.C. Confort Com S.R.L. Petroţani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

15.Hotărârea nr.348/2016  privind darea în folosinţă gratuită către  Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici a spaţiului situat în Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr.90,  în suprafaţă de 21,66 mp. pe o perioadă de 3 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

16.Hotărârea nr.349/2016  privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 16 mp. situată în Staţionar Piaţa Victoriei.
´Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”ˇşi 2 ,,abţineri” (·d-ra cons. Grigoriu, dl. cons. Rus)

17.Hotărârea nr.350/2016 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 205 mp. situat în str. Gheorghe Doja, nr.18/2, notat în CF nr.64078, nr. cadastral 64078.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

18 Hotărârea nr.351/2016 privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al  Municipiului Petroşani  d-nelor Edith Mileti şi Patricia Vizitiu şi d-lor Ioan Danciu, Damian Militaru, Victor Horaţiu Lasconi, Daniel Timofte, Marian Tudorache şi Toth Zoltan..
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

19.Hotărârea nr.352/2016  privind propunerea calificativului de evaluare a secretarului Municipiului Petroşani
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

20  Hotărârea nr.353/2016  privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice  și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii  al  Municipiului Petroșani
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru” şi 1 vot ,,împotriv㔡(·dl. cons. Vladislav)

21 Hotărârea nr.354/2016  privind aprobarea Actului adițional la Contractul de parteneriat nr.9/1973/24.05.2016 pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al municipiului Petroşani – Direcția de Asistenţă Socială şi Organizația CARITAS Alba Iulia – Centrul de Zi pentru copii și tineri aflaţi în dificultate  ,,Maria Stein” Petroșani
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru” şi 1 vot ,,împotriv㔡(·dl. cons. Vladislav)

22 Hotărârea nr.355/2016 privind aprobarea Actului adițional la Contractul nr.9/1974/25.04.2016 pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al municipiului Petroşani – Direcția de Asistenţă Socială şi Organizaţia CARITAS Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială – Centrul de Îngrijire Medicală şi Asistenţă Socială la domiciliu Petroşani
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru” şi 1 vot ,,împotriv㔡(·dl. cons. Vladislav)

23 Hotărârea nr.356/2016 privind aprobarea renunțării la implementarea proiectelor de construire ale locuințelor pentru tineri, destinate închirierii (A.N.L.) în zona străzii Păcii
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”, 2  voturi ,,împotriv㔡(·dl. cons. Vladislav, dl. cons. Barbu), 1 ,,abţinere” ( d-na cons. Burduf)

24 Hotărârea nr.357/2016 privind aprobarea cotei de combustibil pentru autoturismele care deservesc Primăria Municipiului Petroşani, Serviciul Poliţie Locală, D.A.D.P.P. şi Serviciul Salvamont.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”, 2  voturi ,,împotriv㔡(·dl. cons. Vladislav, dl. cons. Barbu),

25 Hotărârea nr.358/2016 pentru modificarea prevederilor art.1 al HCL nr.314/2016 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 156 mp. situat în str. Independenţei, nr.37, către S.C. Visa S.A. Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”, 2  voturi ,,împotriv㔡(·dl. cons. Vladislav, dl. cons. Barbu),

26 Proiectul de hotarare privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 2.000 mp. situată în Petroşani, str. Tudor Vladimirescu, nr.16, notată în CF nr.64654, nr. cadastral 64654, către Asociaţia de protecţie a animalelor ,,Depind de Noi”, a fost amânat.

Petroşani, 20 decembrie  2016

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed