Minuta sedinta CL 18.04.2019

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.362 /2019, emisă de Primarul Municipiului Petroşani. La şedinţă au participat un număr de 18 consilieri locali, în şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr. 122/2019 privind aprobarea Convenţiei definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială pe anul 2019 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Petroşani – Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia de Voluntariat „Casa Pollicino”. Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi„pentru”şi1„abţinere”(dl.consilier Vladislav)

2. Hotărârea nr.123/2019 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate ai Primarului municipiului Petroşani şi a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi„pentru”, 3 voturi,Jmpotrivă” ( d-nîi consilieri Vladislav şi Barbu, d-na cons. Niţă)), 1 „abţinere” ( d-ra cons. Grigoriu)

3. Hotărârea nr. 124/2019 privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumei de 17.000 lei, în vederea organizării unei acţiuni dedicate sărbătoririi,,Zilei Familiei” 2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi„pentru”

4. Hotărârea nr. 125/2019 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 50.565,60 lei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Hunedoara” reprezentând cotizaţia aferentă anului 2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”, 1 „abţinere” ( dl. cons. Vladislav), 1 vot „împotrivă” ( dl. cons. Barbu).

5.  Hotărârea nr. 126/2019 privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constă într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, conform art. 491 din legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”

6. Hotărârea nr.127/2019 privind stabilirea cuantumului penalităţilor de întârziere aferente contractelor de închiriere având ca obiect: închirierea locuinţelor din fondul locativ al municipiului Petroşani, închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea municipiului Petroşani şi închirierea garsonierelor situate în căminul Colegiului Naţional de Informatică ,.Carmen Sylva” Petroşani. Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturî„pentru”

7. Hotărârea nr. 128/2019 pentru aprobarea cuantumului cheltuielilor de executare pentru anul 2019 din cadrul Serviciului Urmăriri, încasări şi Executare Silită, Impozite şi Taxe Locale.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”

8. Hotărârea nr.129/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, conform O.U.G. nr.114/2018, pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare termică bloc nr.18 şi bloc nr.20 din strada Păcii – rest de executat”, municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara” Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru”

9. Hotărârea nr.130/2019 privind aprobarea „Programului local multianual privind creşterea performantei energetice a blocurilor de locuinţe” derulat prin O.U.G. nr.18/2009, pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe: bloc 2, scările1,2,3 din str. Aleea Poporului si blocurile 2A, 2B, 2C, 6 din strada St.O. losif” municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

10. Hotărârea nr.131/2019 privind solicitarea adresată Ministrului Educaţiei Naţionale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinaţiei imobilului în care a funcţionat Şcoala Gimnazială nr.5 Spiru Haret.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

11. Hotărârea nr.132/2019 privind aprobarea achitării taxelor de branşament la energie electrică în cuantum de 500 lei pentru locuinţa din fondul locativ al Municipiului Petroşani situată în str. Slătinioara, bl.14, ap.40
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

12. Hotărârea nr.133/2019 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.11309/2011, încheiat cu Asociaţia „Niloran”. Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi„pentru”

13. Hotărârea nr.134/2019 privind casarea unor obiecte de inventar din patrimoniul Serviciului Public Administraţia Pieţelor.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”

14. Hotărârea nr.135/2019 privind aprobarea trecerii imobilului-teren în suprafaţă de 120 mp., notat în CF nr.65596 Petroşani, nr. cad.65596, din domeniul public al municipiului Petroşani în domeniul privat al acestuia.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

15. Hotărârea nr.136/2019 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.600/06.05.1996 încheiat cu S.C. TOM TARA PROD EXIM S.R.L.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi„pentru”

16.Hotărârea nr.137/2019 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.601/06.05.1996 încheiat cu S.C. TOM TARA PROD EXIM S.R.L.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi„pentru”

17. Hotărârea nr.138/2019 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1267/03.12.2007 încheiat cu dl. Stoica Adrian.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi„pentru”

18. Hotărârea nr.139/2019 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 19 mp., situată în str. Independenţei, notată în CF nr.65626, nr.cadastrai 65626.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

19. Hotărârea nr.140/2019 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 19 mp., situată în str. Independenţei, notată în CF nr.65630, nr.cadastrai 65630.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi„pentru”

20. Hotărârea nr.141/2019 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 17 mp., situată în str. Aleea Florilor.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

21. Hotărârea nr.142/2019 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 2 mp., situată în str. Aleea Florilor.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi„pentru”

22. Hotărârea nr. 143/2019 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a două parcele de teren în suprafaţă de 9 mp. fiecare, situate în Masivul Parângu Mic, zona B, zona Cabanei ANEFS Bucureşti.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi„pentru”

23. Hotărârea nr.144/2019 pentru aprobarea repartizării unor locuinţe sociale, a unei reatribuiri şi a unei recazări de locuinţă, aflate în fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”, 3 „abţineri” ( d-nii cons. Vladislav, Barbu, Cornea)

24. Hotărârea nr,145/2019 privind aprobarea repartizării pe centrele de execuţie bugetară din municipiul Petroşani a sumelor rezultate din aplicarea standardelor de cost per elev/preşcolar/an.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

25. Hotărârea nr.146/2019 privind suplimentarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în semestrul II al anului şcolar 2018-2019 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani, aprobate prin HCL nr.96/2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi„pentru”

26. Hotărârea nr.147/2019 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.209/1/2014 încheiat cu Asociaţia Columbofilă Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

27. Hotărârea nr.148/2019 privind aprobarea execuţiei Bugetului local si a Bugetului Instituţiilor Publice si Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii si Subvenţii al Municipiului Petroşani pe trimestrul I 2019 .
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi„pentru”

28. Hotărârea nr. 149/2019 privind aprobarea actualizării Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de apă si apă uzată in judeţul Hunedoara (Valea Jiului)-2014-2020″.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi„pentru”

29. Raportul privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul I 2019.

Petrosani, 18.04.2019

SECRETAR,
jr. DELIA VELICI

Comments are closed