Minuta sedinta CL 17.12.2015

ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2015

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.2357/2015, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 17 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.325/2015 privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.326/2015 privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii al Municipiului Petrosani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.327/2015 privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii al Municipiului Petrosani pentru trimestrul IV al anului 2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

4. Hotărârea nr.328/2015 privind aprobarea taxelor percepute de Serviciul Public Administraţia Pieţelor pentru anul 2016.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

5. Hotărârea nr.329/2015 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de ajutor social şi de serviciile cantinei de ajutor social.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

6. Hotărârea nr.330/2015 pentru modificarea cuantumului indemnizaţiei de hrană şi a indemnizaţiei de periculozitate pentru membrii ,,Salvamont Petroşani”.
Hotărârea a fost adoptată cu voturi,,pentru”

7.Hotărârea nr.331/2015 privind aprobarea prelungirii valabilităţii documentaţiei ,,Plan Urbanistic General” (P.U.G.) al municipiului Petroşani şi al localităţilor componente: Dâlja Mare, Dâlja Mică, Peştera şi Slătinioara.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

8. Hotărârea nr.332/2015 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 23 mp. situată în str. Nicolae Titulescu.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

9. Hotărârea nr.333/2015 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei pătţi în suprafaţă de 280 mp. din activul ,,Clădire sediu administrativ”, situat în str. Constructorul, nr.14.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 1 vot ,,împotrivă” (dl. cons, Mârza)

10. Hotărârea nr.334/2015 privind aprobarea preluării cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, corespunzătoare cotei de contribuţie a bugetului de stat , prin bugetul MDRAP de către bugetul local al municipiului Petroşani, prin bugetul DADPP.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 1 ,,abţinere” (d-na cons. Niţă)

11.Hotărârea nr.3352015 privind aprobarea pretului local al energiei termice facturate populaţiei în Municipiul Petrosani pentru anul 2016.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 1 ,,abţinere” (d-na cons. Niţă)

12. Hotărârea nr.336/2015 privind propunerea calificativului de evaluare a secretarului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

13.Hotărârea nr.337/2015 privind aprobarea preluării în administrarea Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat a imobilului clădire Grădiniţă cu program normal nr.2 Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

14.Hotărârea nr.338/2015 privind selecţionarea Asociaţiei de Voluntariat ,,Casa Pollicino”, aprobarea nivelului subvenţiei ce urmează a fi acordată acesteia pe anul 2016, precum şi aprobarea Convenţiei Provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

15.Hotărârea nr.339/2015 pentru modificarea şi completarea HCL nr.304/2015 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Petroşani pentru anul 2016.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

16. Hotărârea nr.340/2015 pentru aprobarea încheierii unui Acord de asociere cu Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

Petroşani, 18 decembrie 2015

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed