Minuta sedinta CL 16.03.2017

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.557/2017, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 15 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri::

1. Hotărârea nr.44/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați cu T.V.A. 19% și a finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum comunal DC66A: Petroșani-Dîlja Mică-Dîlja Mare”.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.45/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,, Reabilitare strada 1 Decembrie 1918 din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara, între km 130+290-km 131+750 (DN66)”.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru” şi 2,,abţineri” ( d-nii consilieri Vladislav şi Barbu)

Petroşani, 16 martie 2017

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed