Minuta sedinta CL 13.02.2017

ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
PETROŞANI DIN DATA DE 13 FEBRUARIE 2017

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr368/2017, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri locali.
În şedinţă a fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr.31/2017 privind aprobarea contului anual de executie al Bugetului local, Bugetului Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii şi Subvenţii si al Bugetului Împrumuturilor Interne al Municipiului Petroşani pe anul 2016.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.32/2017 privind aprobarea repartizarii pe centrele de executie bugetara din municipiul Petrosani a sumelor rezultate din aplicarea standardelor de cost pe elev/prescolar/an.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.33/2017 privind aprobarea alocării sumei de 42.905 lei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI’’ reprezentând cotizaţia aferentă anului 2017.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.34/2017 privind aprobarea procedurii de acordare a facilităților la plata
impozitului / taxei pe clădiri și a impozitului / taxei pe teren.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

5. Hotărârea nr.35/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții ” Construire grădiniță cu program normal şi prelungit „.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

6. Hotărârea nr.36/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea clădirii vechi a Școlii Gimnaziale nr. 2 și transformarea în Grădiniță cu program normal”.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

7.Hotărârea nr.37/2017 privind modificarea anexei nr.2 b/I la HCL nr.257/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017 al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani şi al serviciilor publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

8. Hotărârea nr.38/2017 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor
la nivelul Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

9. Hotărârea nr.39/2017 privind aprobarea Programului comun pe anul 2017 încheiat între oraşele înfrăţite Petroşani şi Várpalota.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

10.Hotărârea nr.40/2017 privind acordarea avizului de oportunitate în vederea prelungirii activităţii consorţiului şcolar format din Colegiul Naţional de Informatică ,,Carmen Sylva” Petroşani, Şcoala Gimnazială Nr.7 Petroşani şi Şcoala Gimnazială ,,Sfânta Varvara” Aninoasa, cu 5 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

11. Hotărârea nr.41/2017 privind aprobarea propunerii de trecere a unui teren din proprietatea privată a statului în proprietate particulară.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

12.Hotărârea nr.42/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

13 Hotărârea nr.43/2017 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.649 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator a celei de a XIV-a ediţii a „Serbărilor Zăpezii”, în luna martie 2017.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

14. Proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 68 mp., situată în DN 66, f.n. a fost amânat.

15.Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului – spaţiu prestări servicii, în suprafaţă de 137 mp, notat în CF nr.60923–C1-U15 Petroşani nr. Cadastral 60923–C1-U15 situat în str. 1 Decembrie 1918, bl.120, parter, a fost retras de pe ordinea de zi a şedinţei.

Petroşani,14.02.2017

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed