Invitație Ședință CL 31.01.2018

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 31 ianuarie 2018 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la inchiderea exercitiului bugetar al anului 2017

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 2 – STRADA CARPAŢI.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 16 – STRADA AVIATORILOR.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 33 – STRADA VIITORULUI.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 9 A – STRADA AVRAM IANCU.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 2 – STRADA PĂCII.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 5 – STRADA PĂCII.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 1 B – STRADA ŞT. O. IOSIF.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 3 – STRADA ALEEA POPORULUI.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 19 – STRADA GENERAL VASILE MILEA.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC B – STRADA CONSTRUCTORUL.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 21.355 lei către Asociaţia Municipiilor din România reprezentând cotizaţia aferentă anului 2018

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 42.710 lei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI’’ reprezentând cotizaţia aferentă anului 2018

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 106.065 lei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” reprezentând cotizaţia aferentă anului 2018.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind retragerea Municipiului Petroşani din calitatea de membru al Asociaţiei „Salvital” Hunedoara.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Urgenţă Petroşani.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al municipiului Petroşani a investiţiei ,,Reabilitarea conductei de distribuţie OL 500 mm amplasată între bl.6 str. Păcii şi str. 9 Mai bl.2-4 Petroşani Nord” realizată în baza Contractului de finanţare nr.8728/08.06.2015 încheiat între S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. şi Ministerul Fondurilor Europene.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind darea acordului Colegiului Naţional,,Mihai Eminescu” pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu excedentar.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.298/2017 pentru modificarea şi completarea Anexei nr.1 a HCL nr.35/2009 privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea municipiului Petroşani, administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pe anul 2018

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei de priorităţi privind repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Petroşani.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unei locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Petroşani.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului ,,Spaţiu administrativ” situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.90.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 17 mp. situată în str. Independenţei.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 3 mp., în incinta Spitalului de Urgenţă Petroşani, în vederea amplasării de automate cu băuturi calde.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 3 mp., în incinta Spitalului de Urgenţă Petroşani, în vederea amplasării de automate cu produse alimentare de tip snack.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.228/1993 încheiat cu Florea Alexandru şi Florea Carmen.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 88 mp. situat în str. Viitorului, nr.18/2, notat în CF 65057 Petroşani, nr. Cadastral 65057.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 600 mp. situat în str. Nicolae Titulescu, f.n., notat în CF 63867 Petroşani, nr. Cadastral 63867.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de trecere a unor terenuri din proprietatea privată a statului în proprietate particulară.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

31.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenurilor atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

32. Raport privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul IV 2017.
33. Raport privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe anul 2017.
34. Diverse

Petroşani, 25.01.2018

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed