Invitatie sedinta CL 28.01.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 28 ianuarie 2016, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Petroşani pe anul 2016 şi estimările pentru anii 2017-2019.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune a serviciilor sociale pe anul 2016 la nivelul municipiului Petroșani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pe anul 2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
4.Proiect de hotărâre Privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.600 lei în vederea organizării concursului ,,Cupa Parâng 2016”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre pentru completarea prevederilor art.3 al HCL nr.37/2014 privind aprobarea înfiinţării în cadrul Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroşani a secţiilor de fotbal şi atletism.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la HCL nr.93/2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită către Fundaţia Culturală ,,Condiţia Română” a clădirii situate în str. Gen. Dragalina nr.1 şi a terenului aferent
în suprafaţă de 475 mp.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.13893/2011 încheiat cu Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiş” din Arad.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 23 mp. situat în Petroşani, str.1Decembrie 1918, nr.90, către Partidul Social Românesc -Filiala Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 22,45 mp. situat în Petroşani, str.1Decembrie 1918, nr.90, către Partidul Naţional Democrat -Filiala Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 4 mp. situată în str. 1 Decembrie 1918 – lângă Hotel Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12. Raport de activitate al Primarului municipiului Petroşani pe anul 2015.

13. Raport statistic privind activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap grav, pe semestrul II 2015.

14. Raport privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul IV 2015.

15. Raport privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe anul 2015.

16.Diverse

Petroşani, 22 ianuarie 2016

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed