Invitatie sedinta CL 25.02.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 25 februarie 2016, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T  A L  O R D I N E I  D E  Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii al Municipiului Petrosani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani pe anul 2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială pe anul 2016 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Petroşani – Direcția de Asistenţă Socială şi Asociaţia de Voluntariat „Casa Pollicino”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Local al municipiului Petroşani-Direcţia de Asistenţă Socială Petroşani şi Asociaţia Caritas-Asistenţă Socială Alba Iulia, în vederea derulării proiectului,,Centrul Regional pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale în Valea Jiului”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor contracte de servicii de asistenţă medicală școlară.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind acordarea unor beneficii sociale
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind stabilirea modalităţii de identificare a beneficiarilor de stimulente educaţionale sub formă de tichete sociale, înscrişi în învăţământul preşcolar din municipiul Petroşani, precum şi modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind anularea în cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, stinse până la această dată, constând în creanţe de natură fiscală datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice şi juridice de pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a cotizaţiei pe anul 2016 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Hunedoara”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 200.000 lei ca sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de investiţii la Catedrala ,,Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.800 lei în vederea participarii Consiliului Local al Municipiului Petrosani în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Schi Turism Montan ,,Pro Parâng” al ,,Serbărilor Zăpezii”, în perioada 12-13.03.2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea „Ghidului de eligibilitate pentru elaborarea şi prezentarea proiectului în vederea atribuirii de contracte de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Petroşani Servicii religioase/culte” şi a criteriilor specifice de evaluare, selecţie şi atribuire pentru secţiunea servicii religioase,culte, precum şi a „Ghidului de eligibilitate pentru elaborarea şi prezentarea proiectului în vederea atribuirii de contracte de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Petroşani – Servicii sportive” şi a criteriilor specifice de evaluare, selecţie şi atribuire pentru secţiunea servicii sportive.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun pe anul 2016 încheiat între oraşele înfrăţite Petroşani şi Várpalota.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Urgenţă Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor
la nivelul Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unor locuinţe sociale şi locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18..Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe din patrimoniul public
al Municipiului Petrosani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de comodat care se va încheia între Municipiul Petroşani şi Fundaţia Culturală “Condiţia Română”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.5097/2013,încheiat cu Asociaţia Umanitară Carbo Gremium din Petrosani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21..Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a terenului în suprafaţă de 62 mp. situat în str.1Decembrie 1918, nr.9, în vederea extinderii spaţiului existent – autoservice şi birouri.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 13 mp. situat în Piaţa Agroalimentară Centrală, către Socom Unirea Societate Cooperativă.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 6 mp. situată în str. Constantin Mille.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 47 mp. situat în strada 9 Mai, nr.2 B, notat în CF nr.61316, nr.cadastral 1795.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 52 mp., situat în strada Carpaţi , nr.6.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 205 mp., situat în strada Micu Klein, nr.20.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1685 mp., situat în strada Dâlja Mare, f.n.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 41 mp., situat în strada Salcâmilor, f.n.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
29.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani d-lui profesor emerit dr. IOAN PISO.
Iniţiatori :
Consilieri locali:Pascu Viorel, Rus Ioan, Postolache Costel
Grigoriu Lavinia, Nicolae Florin, Sipeţan Leodor Marcel

30.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani d-lui profesor univ. dr. OVIDIU BOLDURA.
Iniţiatori :
Consilieri locali:Pascu Viorel, Rus Ioan, Postolache Costel
Grigoriu Lavinia, Nicolae Florin, Sipeţan Leodor Marcel

31..Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani d-lui CRISTIAN SERGIU IANZA – sculptor ceramist, artist plastic profesionist.
Iniţiatori :
Consilieri locali:Pascu Viorel, Rus Ioan, Postolache Costel
Grigoriu Lavinia, Nicolae Florin, Sipeţan Leodor Marcel

32..Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani conferirea post – mortem a titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani d-lui prof. univ.dr.ing. ARON POANTĂ.
Iniţiatori :
Consilieri locali:Pascu Viorel, Rus Ioan, Postolache Costel
Grigoriu Lavinia, Nicolae Florin, Sipeţan Leodor Marcel

33. Raport de activitate al Viceprimarului municipiului Petroşani pe anul 2015.

34.Diverse
Petroşani, 19 februarie 2016
PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed