Invitatie sedinta CL 24.05.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 24 mai 2016, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora  15, având următorul :

P R O I E C T   A L  O R D I N E I   D E  Z I :

1.Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea clădirii vechi a Școlii Gimnaziale nr. 2 și transformarea în Grădiniță cu program normal”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentelor necesare derularii procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii contractului privind delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv:Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare; operarea și administrarea stației de transfer  Petroșani; operarea și administrarea stațiilor de sortare Vulcan si Petrosani; transportul la distanță al deșeurilor la facilitățile de tratare/depozitare (PENTRU ZONA 4 VALEA JIULUI), în judetul Hunedoara.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind  darea în folosinţă gratuită către  Serviciul Judeţean de Medicină Legală Hunedoara a spaţiului situat la parterul Policlinicii Stomatologice,  în suprafaţă de 128 mp. pe o perioadă de 3 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani,  23 mai  2016

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed