Invitatie sedinta CL 23.03.2017

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 23 martie  2017, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T   A L  O R D I N E I   D E  Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Petroşani pe anul 2017
şi estimări pe anii 2018-2020.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în semestrul II al anului şcolar 2016-2017 în unităţile de învăţământ din Municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a cotizaţiei pe anul 2017 către  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 18.000 lei în vederea organizării acţiunii  de ecologizare ,,Ziua Verde”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 8.000 lei pentru premierea reprezentanţilor comunităţii locale, păstrători de tradiţii în municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani şi a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială pe anul 2017 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Petroşani – Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia de Voluntariat ,,Casa Pollicino”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Petroşani pentru anul şcolar 2017-2018.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații, acordarea unui mandat pentru aprobarea documentațiilor și a procedurii de atribuire a contractelor de delegare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor” Județ Hunedoara, acordarea unui mandat pentru semnarea contractelor de delegare precum și acordarea mandatului Asociației în vederea organizării procedurilor de licitație publică deschisă pentru atribuirea contractelor de delegare a unor activități componente ale serviciului de salubrizare.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă din municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unei locuinţe sociale şi a unei locuinţe  din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia  Administrarea  Domeniului
Public şi Privat.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.7321/2012, încheiat cu Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Petroşani, pentru spaţiul situat în Petroşani, str.1 Decembrie 1918, nr.90.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 1540 mp. situată în str. Aleea Poporului, nr.1.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 68 mp. situată în DN 66 f.n.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3588 mp. situată în str. Mihai Eminescu, nr.15-17.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.D. pentru extindere imobil cu schimbarea destinaţiei în agenţie de turism şi aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 15 mp. situat în str. Avram Iancu, bl.9, ap.3, către dl. Costinaş Mircea.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind acordarea premiilor ,,Excelsior” pentru promovarea imaginii culturale a Municipiului Petroşani.
Iniţiatori : Consilieri locali
Nicolae Iliaş , Lucica Muntean, Mihai Barbu,
Dorina Niţă, Lavinia Grigoriu, Marius Rad

20.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al  Municipiului Petroşani  scriitorului GABRIEL CHIFU.
Iniţiatori : Consilieri locali
Milu Vladislav, Mihai Barbu, Lucica Dina Muntean
21..Proiect de hotărâre privind  conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al  Municipiului Petroşani  scriitorului LIVIU IOAN STOICIU.
Iniţiatori : Consilieri locali
Milu Vladislav, Mihai Barbu, Lucica Dina Muntean

22. Raport de activitate al primarului municipiului Petroşani pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016.

23.  Situaţia privind modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Petroşani în anul 2016.

24.Diverse

Petroşani,17.03.2017

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed