Invitatie sedinta CL 19.12.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 19 decembrie 2016, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Petroşani pentru anul 2017.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroșani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani pe trimestrul IV 2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului Împrumuturilor Externe şi Interne al Municipiului Petroşani pe trim IV 2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor percepute de Serviciul Public Administraţia Pieţelor pentru anul 2017.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind selecţionarea Asociaţiei de Voluntariat ,,Casa Pollicino”ˇ, aprobarea nivelului subvenţiei ce urmează a fi acordată în anul 2017, precum şi aprobarea Convenţiei Provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, pe anul 2017.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de ajutor social şi de serviciile cantinei de ajutor social.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei delegării gestiunii directe a serviciului de salubrizare către Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat până la data de 31.12.2017.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii din administrarea DADPP în administrarea a şase unităţi de învăţământ a centralelor termice pe gaz, precum şi a clădirilor puncte termice.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat încheiat între Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara şi Spitalul de Urgenţă Petroşani pentru spaţiul situat în Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului de Urgenţă, în suprafaţă de 35,36 mp., pe o perioadă de 1 an.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.16064/13.12.2006 încheiat cu S.C. Confort Com S.R.L. Petroţani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici a spaţiului situat în Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr.90, în suprafaţă de 21,66 mp.
pe o perioadă de 3 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 16 mp. situată în Staţionar Piaţa Victoriei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 205 mp. situat în str. Gheorghe Doja, nr.18/2, notat în CF nr.64078, nr. cadastral 64078
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani d-nei Edith Mileti şi d-lor Ioan Danciu, Damian Militaru, Victor Horaţiu Lasconi,
Daniel Timofte, Marian Tudorache şi Toth Zoltan..
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului de evaluare a secretarului Municipiului Petroşani
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Diverse

Petroşani, 13.12.2016

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed