Invitatie participare cerere ofertă pentru servicii de publicitate mass media scrisă

Invitaţie de participare
la procedura de atribuire a contractului de publicitate media prin „cerere de oferte”

Autoritatea contractantă invită ofertanţii al căror obiect de activitate corespunde cerinţelor documentaţiei de atribuire anexată, să depună oferta în scopul atribuirii contractului pentru prestarea următoarelor servicii:
Publicitate în mass-media scrisă.
Cod CPV: 74410000-6 – Servicii de publicitate
Caracteristici generale ale serviciilor:
Producerea şi difuzarea de reclame sau alte materiale informative prin intermediul presei scrise.
1. Denumirea/numele: CONSILIUL LOCAL PETROŞANI
2. Codul unic de înregistrare: 4468943
3. Adresa: Petroşani, judeţul Hunedoara, strada 1 Decembrie 1918 nr.93, cod 332019
4. Telefon: 0254/541220
5. Fax: .0254/545903
6. E-mail: pmpetrosani@dec.com.ro
7. Pagina de Internet: www.petrosani.ro
8. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii: cerere de oferte
9. Sursa de finanţare a contractului: .bugetul local
10. Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte: publicitate mass media scrisă
11. Locul de prestare a serviciilor: Municipiul Petroşani
12. Operatorii economici pot depune ofertă pentru o parte/doar pentru întreaga gamă de servicii solicitate: Se depune ofertă pentru toată gama se servicii.
13. Durata sau termenul limită de prestare a serviciilor: 31.12.2007
14. Informaţii şi clarificări: până în data de 4.03.2007
a. Compartimentul de la care se poate obţine un exemplar din documentaţie şi modul de obţinere: Serviciul Relaţii Publice, Cultură, Relaţii Externe, Primăria municipiului Petroşani, strada 1 Decembrie 1918 nr.93, etaj II, camera 31, telefon 0254/541.221, interior 120.
b. Documentaţia de atribuire poate fi solicitată la adresa menţionată mai sus.
c. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 4.03.2007
Informaţii suplimentare se pot obţine la tel:0254/541.221, interior 120,e-mail: relatiipublice2004@yahoo.com – persoana de contact d-na Corina Kecs.
15. Data limită pentru depunerea ofertelor: 07.03.2007.
16. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Petroşani, strada 1 Decembrie 1918 nr.93, cod 332019, parter, camera 5 sau 7.
17. Limba de redactare a ofertei: română
18. Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor: membrii comisiei de evaluare şi reprezentanţii autorizaţi/împuterniciţi din partea ofertanţiolor.
19. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 07.03.2007, ora 1100, Petroşani strada 1 Decembrie 1918 nr.93, sala de şedinţe.
20. Garanţiile ce trebuie furnizate de ofertanţi: 1.000 lei
21. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează: bugetul local.
22. Criteriile de calificare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii: tiraj mediu, minim 800 ex., aria de difuzare Municipiul Petroşani şi Valea Jiului, Profil : administraţie publică, social,afaceri, cultural, economic.
23. Documentele ce urmează a fi prezentate de ofertanţi:
24. Precizarea dacă persoanele juridice sunt obligate să menţioneze numele şi calificările profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului, da
25. Termenul de valabilitate al ofertei: 90 de zile.
26. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” conform Art.7 alin (1) lit a) din Ordinul 183/2006 privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de publicitate media.
27. Interzicerea depunerii de oferte alternative: Nu se acceptă oferte alternative.
29. Operatorii economici au obligaţia de a numerota şi semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate.
30. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii tehnice: conform documentaţiei de atribuire.
31. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare: conform documentaţiei de atribuire.
32. Contestaţiile se transmit: la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor
Localitate Bucureşti Str. Dinicu Golescu nr.38, secdtor.1, cod poştal 010873

Comments are closed