Invitaţie de participare la procedura de atribuire a contractului servicii prin mass media vizuală

Autoritatea contractantă invită ofertanţii al căror obiect de activitate corespunde cerinţelor documentaţiei de atribuire, să depună oferta în scopul atribuirii contractului pentru prestarea următoarelor servicii în mass-media vizuală.
Cod CPV: 92220000-9 şi 92111250-9
Caracteristici generale ale serviciilor:
Producerea şi difuzarea de emisiuni informative prin intermediul televiziunii
1. Denumirea/numele: CONSILIUL LOCAL PETROŞANI
2. Codul unic de înregistrare: R4468943
3. Adresa: Petroşani, judeţul Hunedoara, strada 1 Decembrie 1918 nr.93, cod 332019
4. Telefon: 0254/541220
5. Fax: .0254/545903
6. E-mail: pmpetrosani@dec.com.ro
7. Pagina de Internet: www.petrosani.ro
8. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii: cerere de oferte
9. Sursa de finanţare a contractului: bugetul local
10. Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte: în mass media vizuală;
11. Locul de prestare a serviciilor: Municipiul Petroşani
12. Operatorii economici pot depune ofertă pentru o parte/doar pentru întreaga gamă de servicii solicitate: Se poate depune oferta pentru unul sau pentru ambele loturi.
13. Durata sau termenul limită de prestare a serviciilor: 31.12.2007
14. Informaţii şi clarificări: până în data de 27.03.2007
a. Compartimentul de la care se poate obţine un exemplar din documentaţie şi modul de obţinere: Serviciul Relaţii Publice, Cultură, Relaţii Externe, Primăria municipiului Petroşani, strada 1 Decembrie 1918 nr.93, etaj II, camera 31, telefon 0254/541.221, interior 120.
b. Documentaţia de atribuire poate fi solicitată la adresa menţionată mai sus.
Informaţii suplimentare se pot obţine la tel:0254/541.221, interior 120, e-mail: relatiipublice2004@yahoo.com – persoana de contact d-na Corina Kecs.
15. Data limită pentru depunerea ofertelor: 2.04.2007 ora 9.00.
16. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Petroşani, strada 1 Decembrie 1918 nr.93, cod 332019, parter, camera 5 sau 7.
17. Limba de redactare a ofertei: română
18. Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor: membrii comisiei de evaluare şi reprezentanţii autorizaţi/împuterniciţi din partea ofertanţilor.
19. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 2.04.2007, ora 1000, Petroşani strada 1 Decembrie 1918 nr.93, sala de şedinţe.
20. Garanţiile ce trebuie furnizate de ofertanţi: 1.000 lei
21. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează: bugetul local.
22. Criteriile de calificare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii:, aria de difuzare Municipiul Petroşani şi Valea Jiului, profil: administraţie publică, social, afaceri, cultural, economic, publicul ţintă fiind locuitorii municipiului Petroşani
23. Documentele ce urmează a fi prezentate de ofertanţi: conform documentatiei de atribuire
24. Precizarea dacă persoanele juridice sunt obligate să menţioneze numele şi calificările profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului: da
25. Termenul de valabilitate al ofertei: 90 de zile.
26. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii „preţul cel mai scăzut”
27. Interzicerea depunerii de oferte alternative: Nu se acceptă oferte alternative.
29. Operatorii economici au obligaţia de a numerota şi semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate.
30. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii tehnice: conform documentaţiei de atribuire.
31. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare: conform documentaţiei de atribuire.
32. Contestaţiile se transmit: la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor
Localitatea Bucureşti Str. Dinicu Golescu nr.38, secdtor.1, cod poştal 010873

Comments are closed