Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de publicitate media

Autoritatea contractantă invită ofertanţii al căror obiect de activitate corespunde cerinţelor documentaţiei de atribuire, să depună oferta în scopul atribuirii contractului pentru prestarea următoarelor servicii:
Publicitate în mass-media vizuală.
Cod CPV:92220000-9 şi 92111250-9
Caracteristici generale ale serviciilor:
Producerea şi difuzarea de emisiuni informative prin intermediul televiziunii
1. Denumirea/numele: CONSILIUL LOCAL PETROŞANI
2. Codul unic de înregistrare: R4468943
3. Adresa: Petroşani, judeţul Hunedoara, strada 1 Decembrie 1918 nr.93, cod 332019
4. Telefon: 0254/541220
5. Fax: .0254/545903
6. E-mail: pmpetrosani@dec.com.ro
7. Pagina de Internet: www.petrosani.ro
8. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii: cerere de oferte
9. Sursa de finanţare a contractului: bugetul local
10. Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte: publicitate mass media vizuală;
11. Locul de prestare a serviciilor: Municipiul Petroşani
12. Operatorii economici pot depune ofertă pentru o parte/doar pentru întreaga gamă de servicii solicitate: Se poate depune oferta pentru unul sau pentru ambele loturi.
13. Durata sau termenul limită de prestare a serviciilor: 31.12.2007
14. Informaţii şi clarificări: până în data de 16.03.2007
a. Compartimentul de la care se poate obţine un exemplar din documentaţie şi modul de obţinere: Serviciul Relaţii Publice, Cultură, Relaţii Externe, Primăria municipiului Petroşani, strada 1 Decembrie 1918 nr.93, etaj II, camera 31, telefon 0254/541.221, interior 120.
b. Documentaţia de atribuire poate fi solicitată la adresa menţionată mai sus.
Informaţii suplimentare se pot obţine la tel:0254/541.221, interior 120, e-mail: relatiipublice2004@yahoo.com – persoana de contact d-na Corina Kecs.
15. Data limită pentru depunerea ofertelor: 20.03.2007 ora 9.00.
16. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Petroşani, strada 1 Decembrie 1918 nr.93, cod 332019, parter, camera 5 sau 7.
17. Limba de redactare a ofertei: română
18. Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor: membrii comisiei de evaluare şi reprezentanţii autorizaţi/împuterniciţi din partea ofertanţiolor.
19. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 20.03.2007, ora 1000, Petroşani strada 1 Decembrie 1918 nr.93, sala de şedinţe.
20. Garanţiile ce trebuie furnizate de ofertanţi: 1.000 lei
21. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează: bugetul local.
22. Criteriile de calificare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii:, aria de difuzare Municipiul Petroşani şi Valea Jiului, profil: administraţie publică, social, afaceri, cultural, economic, publicul ţintă fiind locuitorii municipiului Petroşani
23. Documentele ce urmează a fi prezentate de ofertanţi: conform documentatiei de atribuire
24. Precizarea dacă persoanele juridice sunt obligate să menţioneze numele şi calificările profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului: da
25. Termenul de valabilitate al ofertei: 90 de zile.
26. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii „preţul cel mai scăzut”
27. Interzicerea depunerii de oferte alternative: Nu se acceptă oferte alternative.
29. Operatorii economici au obligaţia de a numerota şi semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate.
30. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii tehnice: conform documentaţiei de atribuire.
31. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare: conform documentaţiei de atribuire.
32. Contestaţiile se transmit: la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor
Localitatea Bucureşti Str. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, cod poştal 010873

REFERAT DE OPORTUNITATE PRIVIND ACHIZITIA PUBLICA A SERVICIILOR DE PUBLICITATE MEDIA

Comments are closed