Invitatia nr. 24 din 23-10-2014

şEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 23 octombrie 2014, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 10, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a mandatului de Viceprimar al Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a mandatului unui consilier local.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind validarea domnului Durbacă Eusebiu Bebi în funcţia de consilier local .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.273/2014 pentru modificarea art.1 al HCL nr.2/2014 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2013.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2014 al Municipiului Petrosani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani pentru trimestrul III al anului 2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului Imprumuturilor Externe si Interne al Municipiului Petrosani pentru trimestrul III al anului 2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.000 lei în vederea editării şi tipăririi cărţii ,,Jiul Petroşani – 95 de ani de momente de glorie”, aparţinând autorului Genu Tuţu.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 67.000 lei în vederea organizării ,,Revelionului Pensionarilor 2015’’.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 122.000 lei în vederea organizării unor manifestări cultural-artistice în luna decembrie 2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.10617/1999 încheiat cu S.C. Termoficare S.A. Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii,,Modernizare străzi în Municipiul Pertroşani”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16 .Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi acordate în urma procedurii de atribuire în gestiune delegată.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2014 – 2015” în municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxelor de branşament la energie electrică în cuantum de 1593,77 lei pentru locuinţa situată în str. Radu Şapcă, nr.40, ap.2.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.15140/23.12.2003 încheiat cu Forumul Democrat al Germanilor din Petroşani, cu 5 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.15139/2003 încheiat cu Uniunea Democrată Maghiară din România -Organizaţia Petroşani, cu 5 ani
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 12 mp., situată în str. Aviatorilor, zona bl.13.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 12 mp., situată în str. Unirii, zona bl.1.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 23 mp., situată în str. Saturn, zona bl.9.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 9 mp., situată în str.Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 19,30 mp., situată în str.Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 2055 mp., situată în str.1 Decembrie 1918, f.nr. (în spatele Bisericii Unitariene).
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a 3 parcele de teren cu suprafeţele de 29 mp., 41 mp. şi 25 mp. situate în str. 1 Decembrie 1918, bl.74, sc.2, parter.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului-teren în suprafaţă de 121 mp., notat în CF 63828 Petroşani, nr. cadastral 63828 din domeniul public al municipiului Petroşani în domeniul privat al acestuia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 24 mp., situat în str.Aviatorilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
30.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului situat în str. Tudor Vladimirescu, nr.19 A, către chiriaşa Csiszer Lucreţia care a formulat cerere de cumpărare în baza Legii nr.112/1995.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

31.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Consiliile de administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ale unor unităţi de învăţământ preuniversitar.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

32 Raport asupra situaţiei gestionării bunurilor pe anul 2013.

33.Diverse

Petroşani,17.10.2014

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed