Invitatia nr. 16 din 13-6-2013

şEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR
I N V I T A Ţ I E

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 13 iunie 2013, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Petroşani cu Municipiile Vulcan şi Lupeni şi oraşul Aninoasa în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, A.D.I. TERMOFICARE VALEA JIULUI ’’.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.800 lei, pentru tipărirea volumului de versuri,, Iubire în amurg” aparţinând autoarei Gabroveanu Lucreţia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Nr.252/2012.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în comisia de evaluare a proiectelor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 10 iunie 2013

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed