Hotararea Consiliului Local nr. 392 din 17-12-2014

PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAŢIUNE NR.3998/07.03.2013, ÎNCHEIAT CU S.C. KRANZ EUROCENTER S.R.L.

HOTĂRÂREA NR.392 /2014
Privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de asociere în participaţiune nr.3998/07.03.2013, încheiat cu S.C. Kranz Eurocenter S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul municipiului Petroşani, domnul Tiberiu Florin Iacob – Ridzi, prin care se propune aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de asociere în participaţiune nr.3998/07.03.2013, încheiat cu S.C. Kranz Eurocenter S.R.L.;
Luând în considerare solicitarea S.C. Kranz Eurocenter S.R.L., înregistrată la primăria municipiului Petroşani sub nr.21617/2014;
Văzând rapoartele Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat şi Biroului juridic, legislaţie, resurse umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art.XII , pct.12.11 din contractul de asociere în participaţiune nr.3998/07.03.2013 şi ale Legii nr..287/2009, privind Codul civil, republicată;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”b”,,,c” şi ,,d”, alin.7, alin.6, lit.,,a”, pct.11, alin.9, art.45, alin.(2), lit.,,f” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de asociere în participaţiune nr.3998/07.03.2013, încheiat cu S.C..Kranz Eurocenter S.R.L.,care să prevadă diminuarea cotei de participare la profit şi pierdere a S.C..Kranz Eurocenter S.R.L., de la 11,24% la 1,8%. Art.2. Împuterniceşte pe dl. Director executiv Vişan Daniel Adinel, să semneze actul adiţional, în sensul celor precizate în articolul precedent.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Petroşani,Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, S.C.Kranz Eurocenter S.R.L. şi se transmite Instituţiei prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani,17.12.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed