Hotararea Consiliului Local nr. 390 din 17-12-2014

PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 1.200 LEI PENTRU EDITAREA şI TIPĂRIREA UNOR BROşURI

HOTĂRÂREA NR. 390/2014
Privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.200 lei pentru editarea şi tipărirea unor broşuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Primarul Municipiului Petroşani, dl. Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, prin care se propune aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.200 lei pentru editarea şi tipărirea unor broşuri;
Văzând rapoartele Direcţiei economice, Biroului Juridic, Legislaţie, Resurse Umane, Serviciului relaţii publice, cultură, externe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
Luând în considerare avizul Comisiei special constituită pentru stabilirea publicaţiilor pentru care urmează să se acorde sprijin financiar;
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare şi ale Legii nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată, cu modificările ulterioare ;
În temeiul art.36 alin.2, lit.,,b’’, alin. 4 lit.”a”, alin.6, lit.,,a’’, pct.1, pct.4 şi al art.45 alin.2 lit.,,a’’ din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.200 lei pentru editarea şi tipărirea unor broşuri.
Art. 2. Suma va fi alocată din bugetul local, cap 67.02.-„ Cultură, recreere şi religie”.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei economice, Serviciului Relaţii publice, cultură, relaţii externe, Parohiei Ortodoxe Române Petroşani I şi se transmite Instituţiei Prefectului-judeţul Hunedoara.

Petroşani,17.12.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
IOAN RUS SECRETAR
ADRIAN NEGOE

Comments are closed